ทัวร์เกาหลีใต้ FISHING & SKI IN KOREA (KR33)

รหัสทัวร์ : KR29XJ5DZG

FISHING & SKI IN KOREA

5 วัน 3 คืน

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง

ที่ทุกคนรอคอย 1 ปีมีครั้งเดียว

เดินทาง : มกราคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2561

เริ่มต้น 19,900 บาท

ทัวร์เกาหลีใต้ FISHING & SKI IN KOREA (KR33)

สุดมันส์…เล่นสกีตะลุยหิมะ

“พักสกีรีสอร์ท 1 คืน”

อิ่มอร่อย…แบบจัดเต็ม!! บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ขาปูยักษ์

ชิม… สตรอว์เบอร์รี่สดๆ จากไร่

ชมวิวกรุงโซล SEOUL TOWER – สวนสนุก EVERLAND – พระราชวังซางด๊อกกุง

ถ่ายภาพ 3 มิติ TRICK EYE + ICE MUSEUM – ช้อปปิ้งสุดชิคตลาดเมียงดง

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) «

02.20 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สายการบิน AIR ASIA X โดยเที่ยวบินที่ XJ700

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – สกีรีสอร์ท «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BEAR TOWN / YANGJI PINE / PHOENIX PARK / ELYSIAN / WELLI HILLI / VIVALDI หรือระดับเดียวกัน

» ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุก EVERLAND – COSMETIC OUTLET – สมุนไพรโสมเกาหลี – N SEOUL TOWER – รร.โซล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PRIME IN SEOUL / HOTEL RIVER PARK / THE M หรือระดับเดียวกัน

» สมุนไพรฮอตเกนามู – น้ำมันสน – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทิส – พระราชวังชางด็อกซูกุง – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOTEL RIVER PARK / THE M หรือระดับเดียวกัน

» ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ «

11.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ701
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

มกราคม 2561
04 – 08 มกราคม 256120,90020,90020,9005,000
05 – 09 มกราคม 256120,90020,90020,9005,000
06 – 10 มกราคม 256119,90019,90019,9005,000
07 – 11 มกราคม 256119,90019,90019,9005,000
08 – 12 มกราคม 256119,90019,90019,9005,000
09 – 13 มกราคม 256119,90019,90019,9005,000
10 – 14 มกราคม 256120,90020,90020,9005,000
11 – 15 มกราคม 256120,90020,90020,9005,000
12 – 16 มกราคม 256120,90020,90020,9005,000
13 – 17 มกราคม 256119,90019,90019,9005,000
14 – 18 มกราคม 256119,90019,90019,9005,000
15 – 19 มกราคม 256119,90019,90019,9005,000
16 – 20 มกราคม 256119,90019,90019,9005,000
17 – 21 มกราคม 256120,90020,90020,9005,000
18 – 22 มกราคม 256120,90020,90020,9005,000
19 – 23 มกราคม 256120,90020,90020,9005,000
20 – 24 มกราคม 256119,90019,90019,9005,000
21 – 25 มกราคม 256119,90019,90019,9005,000
22 – 26 มกราคม 256119,90019,90019,9005,000
23 – 27 มกราคม 256119,90019,90019,9005,000
24 – 28 มกราคม 256120,90020,90020,9005,000
25 – 29 มกราคม 256120,90020,90020,9005,000
26 – 30 มกราคม 256120,90020,90020,9005,000
27 – 31 มกราคม 256119,90019,90019,9005,000
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 256119,90019,90019,9005,000
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 256119,90019,90019,9005,000
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 256119,90019,90019,9005,000
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 256120,90020,90020,9005,000
กุมภาพันธ์ 2561
01 – 05 กุมภาพันธ์ 256120,90020,90020,9005,000
02 – 06 กุมภาพันธ์ 256120,90020,90020,9005,000
03 – 07 กุมภาพันธ์ 256119,90019,90019,9005,000
04 – 08 กุมภาพันธ์ 256119,90019,90019,9005,000
05 – 09 กุมภาพันธ์ 256119,90019,90019,9005,000
06 – 10 กุมภาพันธ์ 256119,90019,90019,9005,000
07 – 11 กุมภาพันธ์ 256120,90020,90020,9005,000
08 – 12 กุมภาพันธ์ 256120,90020,90020,9005,000
09 – 13 กุมภาพันธ์ 256120,90020,90020,9005,000
10 – 14 กุมภาพันธ์ 256119,90019,90019,9005,000
11 – 15 กุมภาพันธ์ 256119,90019,90019,9005,000
12 – 16 กุมภาพันธ์ 256119,90019,90019,9005,000
13 – 17 กุมภาพันธ์ 256119,90019,90019,9005,000
14 – 18 กุมภาพันธ์ 256121,90021,90021,9005,000
15 – 19 กุมภาพันธ์ 256121,90021,90021,9005,000
16 – 20 กุมภาพันธ์ 256121,90021,90021,9005,000
17 – 21 กุมภาพันธ์ 256121,90021,90021,9005,000
18 – 22 กุมภาพันธ์ 256119,90019,90019,9005,000
19 – 23 กุมภาพันธ์ 256119,90019,90019,9005,000
20 – 24 กุมภาพันธ์ 256119,90019,90019,9005,000
21 – 25 กุมภาพันธ์ 256120,90020,90020,9005,000
22 – 26 กุมภาพันธ์ 256120,90020,90020,9005,000
23 – 27 กุมภาพันธ์ 256120,90020,90020,9005,000
24 – 28 กุมภาพันธ์ 256119,90019,90019,9005,000
25 ก.พ. – 01 มี.ค 256119,90019,90019,9005,000
26 ก.พ. – 02 มี.ค 256119,90019,90019,9005,000
27 ก.พ. – 03 มี.ค 256119,90019,90019,9005,000
28 ก.พ. – 04 มี.ค 256120,90020,90020,9005,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลีใต้อื่นๆ