ทัวร์เกาหลีใต้ SNOW FISHING IN KOREA (KR32)

รหัสทัวร์ : KR28XJ5DZG

SNOW FISHING IN KOREA

5 วัน 3 คืน

1 ปีมีครั้งเดียว เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง

เดินทาง : มกราคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2561

ไฟล์ทบ่าย “เที่ยวเพลิน”

เริ่มต้น 17,900 บาท

ทัวร์เกาหลีใต้ SNOW FISHING IN KOREA (KR32)

สุดมันส์.. ตะลุยหิมะ “ลานสกีรีสอร์ท”

สวนสนุก EVERLAND

เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ชิม… สตรอว์เบอร์รี่สดๆ จากไร่

ซูวอน – โซล – โซล

ถ่ายภาพ 3 มิติ TRICK EYE + ICE MUSEUM

ช้อปปิ้งเมียงดง – ชมวิวกรุงโซล – พระราชวังซางด๊อกกุง

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน «

16.10 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สายการบิน AIR ASIA X โดยเที่ยวบินที่ XJ702 (บริการอาหารบนเครื่อง)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
JM HOTEL / NEW M HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก – EVERLAND – รร.โซล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – น้ำมันสน – COSMETIC – N SEOUL TOWER – ศูนย์สมุนไพรโสม – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» พลอยอะเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พระราชวังชางด็อกกุง – สมุนไพรฮอตเกนามู – PAJU OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน (สนามบิน) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินอินชอน  – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) «

01.05 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ703 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

07 – 11 มกราคม 256117,90017,90017,9005,000
08 – 12 มกราคม 256117,90017,90017,9005,000
11 – 15 มกราคม 256118,90018,90018,9005,000
12 – 16 มกราคม 256118,90018,90018,9005,000
13 – 17 มกราคม 256118,90018,90018,9005,000
14 – 18 มกราคม 256117,90017,90017,9005,000
17 – 21 มกราคม 256117,90017,90017,9005,000
18 – 22 มกราคม 256118,90018,90018,9005,000
19 – 23 มกราคม 256118,90018,90018,9005,000
20 – 24 มกราคม 256118,90018,90018,9005,000
24 – 28 มกราคม 256117,90017,90017,9005,000
25 – 29 มกราคม 256118,90018,90018,9005,000
26 – 30 มกราคม 256118,90018,90018,9005,000
27 – 31 มกราคม 256118,90018,90018,9005,000
01 – 05 กุมภาพันธ์ 256118,90018,90018,9005,000
02 – 06 กุมภาพันธ์ 256118,90018,90018,9005,000
03 – 07 กุมภาพันธ์ 256118,90018,90018,9005,000
07 – 11 กุมภาพันธ์ 256117,90017,90017,9005,000
08 – 12 กุมภาพันธ์ 256118,90018,90018,9005,000
09 – 13 กุมภาพันธ์ 256118,90018,90018,9005,000
10 – 14 กุมภาพันธ์ 256118,90018,90018,9005,000
14 – 18 กุมภาพันธ์ 256117,90017,90017,9005,000
15 – 19 กุมภาพันธ์ 256118,90018,90018,9005,000
16 – 20 กุมภาพันธ์ 256118,90018,90018,9005,000
17 – 21 กุมภาพันธ์ 256118,90018,90018,9005,000
21 – 25 กุมภาพันธ์ 256117,90017,90017,9005,000
22 – 26 กุมภาพันธ์ 256118,90018,90018,9005,000
23 – 27 กุมภาพันธ์ 256118,90018,90018,9005,000
24 – 28 กุมภาพันธ์ 256118,90018,90018,9005,000
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 256117,90017,90017,9005,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลีใต้อื่นๆ