ทัวร์เกาหลีใต้ ICE FREEZING IN KOREA (KR31)

รหัสทัวร์ : KR27XJ4DZG

ICE FREEZING IN KOREA

4 วัน 3 คืน

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง

ที่ทุกคนรอคอย 1 ปีมีครั้งเดียว

เดินทาง : มกราคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2561

เริ่มต้น 16,900 บาท

ทัวร์เกาหลีใต้ ICE FREEZING IN KOREA (KR31)

สนุกสุดฟิน.. กับการเล่นสกีและหิมะ

เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ชิม… สตรอว์เบอร์รี่สดๆ จากไร่

ชมวิวกรุงโซล SEOUL TOWER – สวนสนุก LOTTE WORLD – พระราชวังซางด๊อกกุง

ถ่ายภาพ 3 มิติ TRICK EYE + ICE MUSEUM – ช้อปปิ้งสุดชิคตลาดเมียงดง

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – ซูวอน «

08.05 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ708 (บริการอาหารบนเครื่อง)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
JM HOTEL / M SUWON HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

» ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ – สวนสนุก LOTTE WORLD «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» COSMETIC OUTLET – น้ำมันสน – ศูนย์โสม – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พระราชวังชางด็อกกุง – DUTY FREE – หอคอยโซลทาวเวอร์ – ตลาดเมียงดง – รร.โซล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

» ฮ็อตเกนามู – พลอยอะเมทิส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน «

16.25 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ709 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

มกราคม 2561
2 – 5 มกราคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
3 – 6 มกราคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
4 – 7 มกราคม 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
5 – 8 มกราคม 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
6 – 9 มกราคม 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
7 – 10 มกราคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
8 – 11 มกราคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
9 – 12 มกราคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
10 – 13 มกราคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
11 – 14 มกราคม 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
12 – 15 มกราคม 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
13 – 16 มกราคม 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
14 – 17 มกราคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
15 – 18 มกราคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
16 – 19 มกราคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
17 – 20 มกราคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
18 – 21 มกราคม 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
19 – 22 มกราคม 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
20 – 23 มกราคม 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
21 – 24 มกราคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
22 – 25 มกราคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
23 – 26 มกราคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
24 – 27 มกราคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
25 – 28 มกราคม 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
26 – 29 มกราคม 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
27 – 30 มกราคม 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
28 – 31 มกราคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
กุมภาพันธ์ 2561
01 – 04 กุมภาพันธ์ 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
02 – 05 กุมภาพันธ์ 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
03 – 06 กุมภาพันธ์ 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
04 – 07 กุมภาพันธ์ 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
05 – 08 กุมภาพันธ์ 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
06 – 09 กุมภาพันธ์ 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
07 – 10 กุมภาพันธ์ 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
08 – 11 กุมภาพันธ์ 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
09 – 12 กุมภาพันธ์ 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
10 – 13 กุมภาพันธ์ 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
11 – 14 กุมภาพันธ์ 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
12 – 15 กุมภาพันธ์ 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
13 – 16 กุมภาพันธ์ 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
14 – 17 กุมภาพันธ์ 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
15 – 18 กุมภาพันธ์ 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
16 – 19 กุมภาพันธ์ 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
17 – 20 กุมภาพันธ์ 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
18 – 21 กุมภาพันธ์ 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
19 – 22 กุมภาพันธ์ 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
20 – 23 กุมภาพันธ์ 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
21 – 24 กุมภาพันธ์ 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
22 – 25 กุมภาพันธ์ 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
23 – 26 กุมภาพันธ์ 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
24 – 27 กุมภาพันธ์ 256117,900.-17,900.-17,900.-5,000.-
25 – 28 กุมภาพันธ์ 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 256116,900.-16,900.-16,900.-5,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลีอื่นๆ