ทัวร์เกาหลี SKI WINTER IN KOREA 

รหัสทัวร์ : KR26XJ5DZG
ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน « บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ702 (16.10-23.35)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
JM HOTEL / NEW M HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุด ประจำชาติฮันบก – EVERLAND – รร.โซล « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

» น้ำมันสน – COSMETIC – SEOUL TOWER – หมู่บ้านนัมซานฮันอก – ศูนย์สมุนไพรโสม TRICK EYE & ICE MUSEUM – ตลาดเมียงดง – รร.โซล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

» พลอยอะเมทิส – พระราชวังชางด็อกกุง – สมุนไพรออตเกนามู – DUTY FREE – GREVIN SEOUL – อีแด – PAJU OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน (สนามบิน) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินอินชอน  – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) « เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ703 (01.05-04.55)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง

เดือน ธันวาคม 2560

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

01-05 ธันวาคม 2560 21,90021,90021,9007,000
02-06 ธันวาคม 2560 21,90021,90021,9007,000
06-10 ธันวาคม 2560 19,90019,90019,9007,000
07-11 ธันวาคม 2560 19,90019,90019,9007,000
08-12 ธันวาคม 2560 21,90021,90021,9007,000
09-13 ธันวาคม 2560 21,90021,90021,9007,000
15-19 ธันวาคม 2560 17,90017,90017,9007,000
16-20 ธันวาคม 2560 17,90017,90017,9007,000
21-25 ธันวาคม 2560 17,90017,90017,9007,000
22-26 ธันวาคม 2560 20,90020,90020,9007,000
23-27 ธันวาคม 2560 22,90022,90022,9007,000
24-28 ธันวาคม 2560 22,90022,90022,9007,000
25-29 ธันวาคม 2560 23,90023,90023,9007,000
26-30 ธันวาคม 2560 23,90023,90023,9007,000
27-31 ธันวาคม 2560 25,90025,90025,9007,000
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 26,90026,90026,9007,000
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 26,90026,90026,9007,000
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 27,90027,90027,9007,000
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 256126,90026,90026,9007,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.                
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน                  
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                   
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลีอื่นๆ