ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : KR25TG5DZG
ทัวร์เกาหลีใต้

ทัวร์เกาหลีใต้

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) « สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยเที่ยวบินที่ TG656

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – เกาะนามิ – ซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา – สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่ – สกีรีสอร์ท «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PHOENIX PARK / YANGJI PINE / JISAN FOREST SKI RESORT หรือระดับเดียวกัน

» ไร่สตอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – N SEOUL TOWER – รร.โซล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE M HOTEL / RIVER PARK HOTEL /PRIME IN SEOUL หรือระดับเดียวกัน

» ศูนยสมุนไพรโสม – น้ำมันสน – พระราชวังคยองบกกุง – COSMETIC – DUTY FREE – GREVIN SEOUL – ตลาดเมียงดง – รร.โซล  «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE M HOTEL / RIVER PARK HOTEL /PRIME IN SEOUL หรือระดับเดียวกัน

» ฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ถนนฮงแด – PAJU OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) « เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG657

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง

เดือน ธันวาคม 2560

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
01 – 05 ธันวาคม 256024,90024,90024,9007,000
02 – 06 ธันวาคม 256024,90024,90024,9007,000
04 – 08 ธันวาคม 256024,90024,90024,9007,000
05 – 09 ธันวาคม 256024,90024,90024,9007,000
06 – 10 ธันวาคม 256024,90024,90024,9007,000
08 – 12 ธันวาคม 256024,90024,90024,9007,000
09 – 13 ธันวาคม 256024,90024,90024,9007,000
10 – 14 ธันวาคม 256022,90022,90022,9007,000
11 – 15 ธันวาคม 256022,90022,90022,9007,000
12 – 16 ธันวาคม 256022,90022,90022,9007,000
19 – 23 ธันวาคม 256022,90022,90022,9007,000
20 – 24 ธันวาคม 256023,90023,90023,9007,000
21 – 25 ธันวาคม 256023,90023,90023,9007,000
22 – 26 ธันวาคม 256026,90024,90024,9007,000
23 – 27 ธันวาคม 256026,90024,90024,9007,000
24 – 28 ธันวาคม 256026,90024,90024,9007,000
25 – 29 ธันวาคม 256027,90025,90025,9007,000
26 – 30 ธันวาคม 256027,90025,90025,9007,000
27 – 31 ธันวาคม 256027,90026,90026,9007,000
31 ธ.ค. 2560 – 04 ม.ค. 256130,90030,90030,9007,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลีใต้อื่นๆ