ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : KR24XJ5DZG
ทัวร์เกาหลีใต้

ทัวร์เกาหลีใต้

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) « สายการบิน AIR ASIA X โดยเที่ยวบินที่ XJ700

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – เกาะนามิ – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – สกีรีสอร์ท «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PHOENIX PARK / YANGJI PINE / JISAN FOREST SKI RESORT หรือระดับเดียวกัน

» ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุก – EVERLAND – สมุนไพรโสมเกาหลี – COSMETIC OUTLET – N SEOUL TOWER – รร.โซล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรือระดับเดียวกัน

» ลน้ำมันสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – TRICK EYE & ICE MUSEUM – พลอยอะเมทิส – พระราชวังชางด็อกกุง – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรือระดับเดียวกัน

» ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ « เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ701

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 2560

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
01 – 05 ธันวาคม 256023,90023,90023,9007,000
02 – 06 ธันวาคม 256023,90023,90023,9007,000
03 – 07 ธันวาคม 256020,90020,90020,9007,000
04 – 08 ธันวาคม 256020,90020,90020,9007,000
05 – 09 ธันวาคม 256020,90020,90020,9007,000
06 – 10 ธันวาคม 256021,90021,90021,9007,000
07 – 11 ธันวาคม 256021,90021,90021,9007,000
08 – 12 ธันวาคม 256023,90023,90023,9007,000
09 – 13 ธันวาคม 256023,90023,90023,9007,000
10 – 14 ธันวาคม 256019,90019,90019,9007,000
11 – 15 ธันวาคม 256019,90019,90019,9007,000
12 – 16 ธันวาคม 256019,90019,90019,9007,000
13 – 17 ธันวาคม 256020,90020,90020,9007,000
14 – 18 ธันวาคม 256020,90020,90020,9007,000
15 – 19 ธันวาคม 256020,90020,90020,9007,000
16 – 20 ธันวาคม 256019,90019,90019,9007,000
17 – 21 ธันวาคม 256019,90019,90019,9007,000
18 – 22 ธันวาคม 256019,90019,90019,9007,000
19 – 23 ธันวาคม 256019,90019,90019,9007,000
20 – 24 ธันวาคม 256020,90020,90020,9007,000
21 – 25 ธันวาคม 256020,90020,90020,9007,000
22 – 26 ธันวาคม 256026,90026,90026,9007,000
23 – 27 ธันวาคม 256026,90026,90026,9007,000
24 – 28 ธันวาคม 256026,90026,90026,9007,000
25 – 29 ธันวาคม 256027,90027,90027,9007,000
26 – 30 ธันวาคม 256027,90027,90027,9007,000
27 – 31 ธันวาคม 256027,90027,90027,9007,000
28 ธ.ค. 2560 – 01 ม.ค. 256128,90028,90028,9007,000
29 ธ.ค. 2560 – 02 ม.ค. 256129,90029,90029,9007,000
30 ธ.ค. 2560 – 03 ม.ค. 256129,90029,90029,9007,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลีใต้อื่นๆ