ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : KR22XJ4DZG
ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – POCHEON HERB ISLAND – รร.ซูวอน « สายการบิน AIR ASIA X โดยเที่ยวบินที่ XJ708 (08.05-15.20)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
JM HOTEL / M SUWON HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

» เรียนการทำกิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – EVERLAND – โสม – COSMETIC – โซลทาวเวอร์ – ถนนกาโรซูกิล « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

» HANUEL PARK – น้ำมันสน – พลอยอะเมทิส – ฮอตเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง – TRICK EYE & ICE MUSEUM – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

» วัดเจิงดองซา – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ « เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ709

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


[table id=834 /]

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.                
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน                  
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                   
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลีใต้อื่นๆ