ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : KR21XJ5DZG
ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. โซล « สายการบิน AIR ASIA X โดยเที่ยวบินที่ XJ702 (16.10-23.35)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE M HOTEL / HOTEL RIVER PARK หรือระดับเดียวกัน

» โซลทาวเวอร์ – พระราชวังชางด็อกกุง – อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
I-PARK HOTEL / HYUNDAI SOO HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

» โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – EVERLAND – น้ำมันสน – COSMETIC – โสม – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

» พลอยอะเมทิส – TRICKEYE & ICE MUSEUM – สมุนไพรฮอตเกนามู – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – PAJU OUTLET – สนามบินอินชอน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) « เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ703

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน ตุลาคม 2560
03 – 07 ตุลาคม 256016,90016,90016,9005,000
04 – 08 ตุลาคม 256017,90017,90017,9005,000
05 - 09 ตุลาคม 256017,90017,90017,9005,000
06 – 10 ตุลาคม 256017,90017,90017,9005,000
10 – 14 ตุลาคม 256018,90018,90018,9005,000
11 – 15 ตุลาคม 256017,90017,90017,9005,000
12 – 16 ตุลาคม 256017,90017,90017,9005,000
13 – 17 ตุลาคม 256017,90017,90017,9005,000
14 – 18 ตุลาคม 256017,90017,90017,9005,000
17 – 21 ตุลาคม 256018,90018,90018,9005,000
18 – 22 ตุลาคม 256017,90017,90017,9005,000
19 – 23 ตุลาคม 256019,90019,90019,9005,000
20 – 24 ตุลาคม 256020,90020,90020,9005,000
21 – 25 ตุลาคม 256020,90020,90020,9005,000
24 – 28 ตุลาคม 256018,90018,90018,9005,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.            
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลีใต้อื่นๆ