ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : KR20XJ5DZG
ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) « สายการบิน AIR ASIA X โดยเที่ยวบินที่ XJ700

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» เกาหลีใต้ – NAMI ISLAND – ปั่นเรียลไบท์ – รร.ซูวอน « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NEW M HOTEL / JM HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก – EVERLAND – COSMETIC OUTLET สมุนไพรโสม – N SEOUL TOWER – รร. โซล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE M HOTEL / RIVERPARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» น้ำมันสน – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนถ็อกซูกุง ทลดัม – พลอยอะเมทิส – ฮอตเกนามู TRICK EYE & ICE MUSEUM – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

» ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ701

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน พฤศจิกายน 2560
01 – 05 พฤศจิกายน 256017,90017,90017,9005,000
02 - 06 พฤศจิกายน 256017,90017,90017,9005,000
03 - 07 พฤศจิกายน 256017,90017,90017,9005,000
04 – 08 พฤศจิกายน 256016,90016,90016,9005,000
05 – 09 พฤศจิกายน 256016,90016,90016,9005,000
06 – 10 พฤศจิกายน 256016,90016,90016,9005,000
07 – 11 พฤศจิกายน 256016,90016,90016,9005,000
08 – 12 พฤศจิกายน 256017,90017,90017,9005,000
09 – 13 พฤศจิกายน 256017,90017,90017,9005,000
10 – 14 พฤศจิกายน 256017,90017,90017,9005,000
11 – 15 พฤศจิกายน 256016,90016,90016,9005,000
12 – 16 พฤศจิกายน 256016,90016,90016,9005,000
13 – 17 พฤศจิกายน 256016,90016,90016,9005,000
14 – 18 พฤศจิกายน 256016,90016,90016,9005,000
15 – 19 พฤศจิกายน 256017,90017,90017,9005,000
16 – 20 พฤศจิกายน 256017,90017,90017,9005,000
17 – 21 พฤศจิกายน 256017,90017,90017,9005,000
18 – 22 พฤศจิกายน 256016,90016,90016,9005,000
19 - 23 พฤศจิกายน 256016,90016,90016,9005,000
20 – 24 พฤศจิกายน 256016,90016,90016,9005,000
21 – 25 พฤศจิกายน 256016,90016,90016,9005,000
22 – 26 พฤศจิกายน 256017,90017,90017,9005,000
23 – 27 พฤศจิกายน 256017,90017,90017,9005,000
24 – 28 พฤศจิกายน 256017,90017,90017,9005,000
25 – 29 พฤศจิกายน 256016,90016,90016,9005,000
26 – 30 พฤศจิกายน 256016,90016,90016,9005,000
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 256016,90016,90016,9005,000
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 256016,90016,90016,9005,000
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 256016,90016,90016,9005,000
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 256017,90017,90017,9005,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.                
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน                  
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                   
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลีใต้อื่นๆ