ทัวร์เคนย่า

รหัสทัวร์ : EU60ET6DET
ทัวร์เคนย่า

ทัวร์เคนย่า

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « ออกเดินทางโดยสายการบินเอธิโอเปีย เที่ยวบินที่ ET619 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อาดดิสอาบาบา – ไนโรบี – ทะเลสาบอิเลเม้นท์ไตต้า « ออกเดินทางโดยสายการบินเอธิโอเปีย

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Sentrim Lake Elementaita Lodg หรือเทียบเท่า

» ไนวาชา – มาไซมาร่า «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Sentrim Mara Lodge หรือเทียบเท่า

» มาไซมาร่า – ทุ่งหญ้าสะวันน่า «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PREMIER INN HOTEL , HEATHROW LONDON หรือเทียบเท่า

» มาไซมาร่า – ไนโรบี « ออกเดินทางโดยสายการบินเอธิโอเปียยน

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สุวรรณภูมิ « เปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY408 ..

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
23-28 มิ.ย. 6065,900.-65,900.-65,900.-5,000.-
9-12 ก.ค. 6065,900.-65,900.-65,900.-5,000.-
11-14 ส.ค. 6065,900.-65,900.-65,900.-5,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ของสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ (KQ)
 • ค่าเครื่องบินภายใน Keekorok-Wilson กระเป๋าน้ำหนักไม่เกิน 20  กิโลกรัม
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าที่พักโรงแรม (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ น้ำเปล่าไม่รวมในรายการ
 • ค่าภาษีน้ำมันและสนามบินที่กรุงเทพ และ เคนย่า
 • ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน และระหว่างนำเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ
 • คนขับรถท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง(พูดภาษาอังกฤษ)บริการท่านตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ทั้งระหว่างประเทศ และ ในประเทศ
 • ค่าหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ที่นอกเหนือจากทัวร์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองประมาณ 650-700 บาท ต่อเข็ม
 • ค่าทิปคนขับรถ ประมาณ 3 – 5 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อวัน
 • ค่าทิปคนยกกระกระเป๋า 1-2 เหรียญสหรัฐต่อคน ( กรุณาเตรียมแบงค์ย่อยล่วงหน้าสำหรับทิป)