ทัวร์จอร์แดน

รหัสทัวร์ : ME15EY7DPV
ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « สายการบิน Etihad Airways ชั้น 4 แถว Q เที่ยวบินที่ EY-407

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อัมมาน – อคาบา « ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY-513

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม ระดับ 4 ดาว GOLDEN TULIPHOTEL หรือเทียบเท่า

» อคาบา – วาดิรัม – เพตรา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม ระดับ 4 ดาว PETRA PANORAMAHOTELหรือเทียบเท่า

» เพตรา – เครัค – กรุงอัมมาน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรมระดับ 4 ดาว GOLDEN TULIP GRAND PALACE หรือเทียบเท่า

» กรุงอัมมาน – อัจลุน – เจอราช – ทะเลเดดซี «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม G.T. GRAND PALACE ระดับ 4 หรือเทียบเท่า

» ป้อมปราการกรุงอัมมาน – กลุ่มปราสาทในทะเลทราย « 

ออกเดินทางกลับสู่สนามบินอาบูดาบี้โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY-514

ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY-402

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


[table id=826 /]

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Etihad Airways ชั้นประหยัด
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 4 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน (ไม่เสียค่าวีซ่าในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ >มากกว่า 7 ท่านขึ้นไป)
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 • ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ทแอนด์สปา
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 • ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
 • ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศอิหร่าน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
  – 3 USD / ท่าน สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น x 5วัน = 15 USD
  – 2 USD / ท่าน สำหรับคนขับรถต่อวัน x 5วัน = 10 USD
  – 3 USD /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 7วัน = 21 USD
  รวมค่าทิป 46USD/ท่านหรือประมาณ 1,610 บาทไทย
 • ค่าทิปอื่นๆ
  – ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 5 USD / เที่ยว / ท่าน
  – ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2  USD / เที่ยว / ท่าน