ทัวร์ญี่ปุ่น EXCLUSIVE SPARKLING TOKYO (NRT11)

รหัสทัวร์ : JP63XJ5DZG (NRT11)

EXCLUSIVE SPARKLING TOKYO

5 วัน 3 คืน

ชมความสวยงามของ “ทะเลสาบอาชิ”

“ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ”

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2561

เริ่มต้น 28,900.-

พักออนเซ็น 1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น EXCLUSIVE SPARKLING TOKYO (NRT11)

โอวาคุดานิ – ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ

ช้อปปิ้ง ชินจูกุ และ โกเท็มบะ – โอไดบะ

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ «

10.40 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MOTOSU VIEW HOTEL/KASUGAI VIEW HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» นาริตะ – วัดนาริตะ – โอไดบะ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ «

20.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

10-14 มกราคม 256128,9008,00018,900
11-15 มกราคม 256128,9008,00018,900
12-16 มกราคม 256128,9008,00018,900
17-21 มกราคม 256128,9008,00018,900
18-22 มกราคม 256128,9008,00018,900
19-23 มกราคม 256128,9008,00018,900
24-28 มกราคม 256128,9008,00018,900
25-29 มกราคม 256128,9008,00018,900
26-30 มกราคม 256128,9008,00018,900
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 256128,9008,00018,900
01-05 กุมภาพันธ์ 256128,9008,00018,900
02-06 กุมภาพันธ์ 256128,9008,00018,900
07-11 กุมภาพันธ์ 256128,9008,00018,900
08-12 กุมภาพันธ์ 256128,9008,00018,900
09-13 กุมภาพันธ์ 256128,9008,00018,900
16-20 กุมภาพันธ์ 256128,9008,00018,900
17-21 กุมภาพันธ์ 256128,9008,00018,900
18-22 กุมภาพันธ์ 256128,9008,00018,900
21-25 กุมภาพันธ์ 256128,9008,00018,900
22-26 กุมภาพันธ์ 256128,9008,00018,900
23-27 กุมภาพันธ์ 256128,9008,00018,900
28 ก.พ.-04 มี.ค. 256130,9008,00020,900
01-05 มีนาคม 256130,9008,00020,900
02-06 มีนาคม 256128,9008,00018,900
07-11 มีนาคม 256128,9008,00018,900
08-12 มีนาคม 256128,9008,00018,900
09-13 มีนาคม 256128,9008,00018,900
14-18 มีนาคม 256128,9008,00018,900
15-19 มีนาคม 256128,9008,00018,900
16-20 มีนาคม 256128,9008,00018,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ