ทัวร์ญี่ปุ่น STRONG STRONG TOKYO (NRT10)

รหัสทัวร์ : JP62XJ5DZG (NRT10)

STRONG STRONG TOKYO

5วัน 3คืน

ชมความสวยงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ”

“พักออนเซ็น 1 คืน”

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2561

เริ่มต้น 26,900.-

เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

สุดมันส์.. ตะลุยหิมะ

“ลานสกีรีสอร์ท”

ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ – ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ

โอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้ง โกเท็มบะ – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง «

23.45 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» นาริตะ – วัดอาซากุสะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» ลานสกี ฟูจิเท็น – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – กระเช้าคาจิคาจิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง «

09.15 นเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


 กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

 พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

09-13 มกราคม 256126,9008,00016,900
10-14 มกราคม 256127,9008,00017,900
11-15 มกราคม 256127,9008,00017,900
12-16 มกราคม 256127,9008,00017,900
13-17 มกราคม 256126,9008,00016,900
16-20 มกราคม 256126,9008,00016,900
17-21 มกราคม 256127,9008,00017,900
18-22 มกราคม 256127,9008,00017,900
19-23 มกราคม 256127,9008,00017,900
20-24 มกราคม 256126,9008,00016,900
23-27 มกราคม 256126,9008,00016,900
24-28 มกราคม 256127,9008,00017,900
25-29 มกราคม 256127,9008,00017,900
26-30 มกราคม 256127,9008,00017,900
27-31 มกราคม 256126,9008,00016,900
30 ม.ค.-03 ก.พ. 256126,9008,00016,900
31 ม.ค.-04 ก.พ. 256127,9008,00017,900
01-05 กุมภาพันธ์ 256127,9008,00017,900
02-06 กุมภาพันธ์ 256127,9008,00017,900
03-07 กุมภาพันธ์ 256126,9008,00016,900
06-10 กุมภาพันธ์ 256126,9008,00016,900
07-11 กุมภาพันธ์ 256127,9008,00017,900
08-12 กุมภาพันธ์ 256127,9008,00017,900
09-13 กุมภาพันธ์ 256127,9008,00017,900
10-14 กุมภาพันธ์ 256126,9008,00016,900
13-17 กุมภาพันธ์ 256126,9008,00016,900
16-20 กุมภาพันธ์ 256128,9008,00018,900
17-21 กุมภาพันธ์ 256128,9008,00018,900
20-24 กุมภาพันธ์ 256126,9008,00016,900
21-25 กุมภาพันธ์ 256127,9008,00017,900
22-26 กุมภาพันธ์ 256127,9008,00017,900
23-27 กุมภาพันธ์ 256127,9008,00017,900
24-28 กุมภาพันธ์ 256127,9008,00017,900
27 ก.พ.-03 มี.ค. 256129,9008,00019,900
28 ก.พ.-04 มี.ค. 256129,9008,00019,900
01-05 มีนาคม 256129,9008,00019,900
02-06 มีนาคม 256127,9008,00017,900
03-07 มีนาคม 256126,9008,00016,900
06-10 มีนาคม 256126,9008,00016,900
07-11 มีนาคม 256127,9008,00017,900
08-12 มีนาคม 256127,9008,00017,900
09-13 มีนาคม 256127,9008,00017,900
10-14 มีนาคม 256126,9008,00016,900
13-17 มีนาคม 256126,9008,00016,900
14-18 มีนาคม 256127,9008,00017,900
15-19 มีนาคม 256127,9008,00017,900
16-20 มีนาคม 256127,9008,00017,900
17-21 มีนาคม 256126,9008,00016,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ