ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Monkey In NAGANO (NGO01)

รหัสทัวร์ : JP61JL5DZG (NGO01)

SNOW MONKEY

IN NAGANO

5วัน 3คืน

อิ่มไม่อั้น!!! ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น “ยากินิคุ”

เดินทาง มกราคม – กุมภาพันธ์ 61

เริ่มต้น 39,900.-

เยือนหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”

งานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่

Nabana no Sato

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Monkey In NAGANO (NGO01)

เมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้

UNSEEN SNOW MONKEY – ฮากุบะสกี

ทะเลสาบซสุวะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – อิออน จัสโก้

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ «

00.55 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ JL738

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NAGANO TOKYO REI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วัดเซ็นโกจิ – ฮากุบะ สกี «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ITOEN HOTEL ASAMANOYU หรือระดับเดียวกัน

» ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทะเลสาบซสุวะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – อิออน จัสโก้ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NAGOYA INTERANTIONAL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ « 

10.20 นเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL737

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

17 – 21 มกราคม  256139,900.-37,900.-36,900.-8,000.-29,900.-
19 – 23 มกราคม 256139,900.-37,900.-36,900.-8,000.-29,900.-
24 – 28 มกราคม 256139,900.-37,900.-36,900.-8,000.-29,900.-
26 – 30 มกราคม 256139,900.-37,900.-36,900.-8,000.-29,900.-
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 256139,900.-37,900.-36,900.-8,000.-29,900.-
07 – 11 กุมภาพันธ์ 256139,900.-37,900.-36,900.-8,000.-29,900.-
14 – 18 กุมภาพันธ์ 256139,900.-37,900.-36,900.-8,000.-29,900.-
21 – 25 กุมภาพันธ์ 256139,900.-37,900.-36,900.-8,000.-29,900.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ทัวร์เวียดนามอื่นๆ