ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG

รหัสทัวร์ : JP5XJ5DZG
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง « โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง « กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน พฤศจิกายน 2560
01-05 พฤศจิกายน 256029,900.-29,900.-29,900.-8,900.-
02-06 พฤศจิกายน 256029,900.-29,900.-29,900.-8,900.-
03-07 พฤศจิกายน 256029,900.-29,900.-29,900.-8,900.-
08-12 พฤศจิกายน 256029,900.-29,900.-29,900.-8,900.-
09-13 พฤศจิกายน 256029,900.-29,900.-29,900.-8,900.-
10-14 พฤศจิกายน 256029,900.-29,900.-29,900.-8,900.-
15-19 พฤศจิกายน 256029,900.-29,900.-29,900.-8,900.-
16-20 พฤศจิกายน 256029,900.-29,900.-29,900.-8,900.-
17-21 พฤศจิกายน 256029,900.-29,900.-29,900.-8,900.-
22-26 พฤศจิกายน 256029,900.-29,900.-29,900.-8,900.-
23-27 พฤศจิกายน 256029,900.-29,900.-29,900.-8,900.-
24-28 พฤศจิกายน 256029,900.-29,900.-29,900.-8,900.-
29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 256029,900.-29,900.-29,900.-8,900.-
30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 256029,900.-29,900.-29,900.-8,900.-
เดือน ธันวาคม 2560
01-05 ธันวาคม 256034,900.-34,900.-34,900.-8,000.-
02-06 ธันวาคม 256034,900.-34,900.-34,900.-8,000.-
07-11 ธันวาคม 256034,900.-34,900.-34,900.-8,000.-
08-12 ธันวาคม 256034,900.-34,900.-34,900.-8,000.-
09-13 ธันวาคม 256034,900.-34,900.-34,900.-8,000.-
13-17 ธันวาคม 256032,900.-32,900.-32,900.-8,000.-
14-18 ธันวาคม 256032,900.-32,900.-32,900.-8,000.-
15-19 ธันวาคม 256032,900.-32,900.-32,900.-8,000.-
21-25 ธันวาคม 256039,900.-39,900.-39,900.-8,000.-
22-26 ธันวาคม 256039,900.-39,900.-39,900.-8,000.-
23-27 ธันวาคม 256039,900.-39,900.-39,900.-8,000.-
27-31 ธันวาคม 256045,900.-45,900.-45,900.-8,000.-
28 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 6147,900.-47,900.-47,900.-10,000.-
29 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค.6147,900.-47,900.-47,900.-10,000.-
30 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.6147,900.-47,900.-47,900.-10,000.-
31 ธ.ค.60 - 04 ม.ค.6147,900.-47,900.-47,900.-10,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ