ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP5XJ5DZG  (NRT01)

SAKURA STRONG

TOKYO

5วัน 3คืน

ชมเทศกาลซากุระบาน ณ สวนอุเอโนะ

เดินทาง มีนาคม 2561 – เมษายน 2561

เริ่มต้น 27,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ – ชิมไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2นาริตะ – วัดอาซากุสะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL
3ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระ ณ อุเอโนะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL
4โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL
5กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

20-24 มีนาคม 256127,9008,00018,900
21-25 มีนาคม 256129,9008,00020,900
22-26 มีนาคม 256129,9008,00020,900
23-27 มีนาคม 256129,9008,00020,900
24-28 มีนาคม 256129,9008,00020,900
25-29 มีนาคม 256129,9008,00020,900
26-30 มีนาคม 256129,9008,00020,900
27-31 มีนาคม 256129,9008,00020,900
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 256129,9008,00020,900
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 256129,9008,00020,900
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 256129,9008,00020,900
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 256129,9008,00020,900
01-05 เมษายน 256129,9008,00020,900
02-06 เมษายน 256130,9008,00021,900
03-07 เมษายน 256130,9008,00021,900
04-08 เมษายน 256130,9008,00021,900
10 – 14 เมษายน 256143,9008,00034,900
11 – 15 เมษายน 256145,9008,00036,900
12 – 16 เมษายน 256145,9008,00036,900
13-17 เมษายน 256145,9008,00036,900
14-18 เมษายน 256145,9008,00036,900
16-20 เมษายน 256131,9008,00022,900
17-21 เมษายน 256128,9008,00019,900
18-22 เมษายน 256128,9008,00019,900
19-23 เมษายน 256128,9008,00019,900
20-24 เมษายน 256128,9008,00019,900
21-25 เมษายน 256128,9008,00019,900
24-28 เมษายน 256128,9008,00019,900
25-29 เมษายน 256128,9008,00019,900
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 256130,9008,00021,900
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 256130,9008,00021,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ทัวร์ญี่ปุ่น