ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN MONKEY IN NAGANO 6D4N BY XJ (KIX04)

รหัสทัวร์ : JP59XJ6DZG

UNSEEN SNOW MONKEY

IN NAGANO               6วัน 4คืน

ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ

เดินทาง : มกราคม – มีนาคม 2561

เริ่มต้น 37,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN MONKEY IN NAGANO 6D4N BY XJ (KIX04)

สุดมันส์…ตะลุยหิมะ
“เล่นสกีรีสอร์ท”

อิ่มไม่อั้น!! ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ชมไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO

จิกาตาเกะสกี – ปราสาทโอซาก้า – วัดคินคะคุจิ – ชินไซบาชิ

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง «

15.20 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ610

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
BELLEVUE GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» โอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – เทศกาลดูไฟนาบานะ โนะซาโตะ – ช้อปปิ้งอิออน จัสโก้ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
INTERNATIONAL HOTEL NAGOYA หรือระดับเดียวกัน

» ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – นากาโน่ – UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NAGANO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

» วัดเซ็นโกจิ – เพลิดเพลินกับลานสกี – กิฟุ – แช่ออนเซ็น «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
YUKAI RESORT ENAKYO KOKUSAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» คันไซ – สนามบินดอนเมือง «

00.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


 กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

09 – 14 มกราคม 256137,90037,90037,90010,00027,900
10 – 15 มกราคม 256137,90037,90037,90010,00027,900
16 – 21 มกราคม 256137,90037,90037,90010,00027,900
17 – 22 มกราคม 256137,90037,90037,90010,00027,900
23 – 28 มกราคม 256137,90037,90037,90010,00027,900
24 – 29 มกราคม 256137,90037,90037,90010,00027,900
30 ม.ค. – 04 ก.พ. 256137,90037,90037,90010,00027,900
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 256137,90037,90037,90010,00027,900
06 – 11 กุมภาพันธ์ 256137,90037,90037,90010,00027,900
07 – 12 กุมภาพันธ์ 256137,90037,90037,90010,00027,900
13 – 18 กุมภาพันธ์ 256139,90039,90039,90010,00029,900
14 – 19 กุมภาพันธ์ 256137,90037,90037,90010,00027,900
20 – 25 กุมภาพันธ์ 256137,90037,90037,90010,00027,900
21 – 26 กุมภาพันธ์ 256137,90037,90037,90010,00027,900
27 ก.พ. – 04 มี.ค. 256137,90037,90037,90010,00027,900
28 ก.พ. – 05 มี.ค. 256137,90037,90037,90010,00027,900
06 – 11 มีนาคม 256137,90037,90037,90010,00027,900
07 – 12 มีนาคม 256137,90037,90037,90010,00027,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 46 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)