ทัวร์ญี่ปุ่น MIRACLE IN TOKYO

รหัสทัวร์ : JP57XW5DZG

MIRACLE IN TOKYO 5D 3N BY XW

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ

พร้อมนำท่านผ่านชมเก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว

ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี

อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ ชิซุย เอ้าท์เล็ต

ชมความงามของฟูจิ  ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

พักออนเซ็น 1 คืน//นาริตะ 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น MIRACLE IN TOKYO

ทัวร์ญี่ปุ่น MIRACLE IN TOKYO

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สนามบินดอนเมือง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ «

04.15 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XW918

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NEW STAR HOTEL / LAKE HOTEL SAIKO / HATOYA HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

» ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) –  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – กระเช้าคาจิคาจิ – โอชิโนะฮัคไค – อิออน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NARITA GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» โตเกียว – อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NARITA GATEWAY HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» วัดนาริตะซัน – ชิซุย เอ้าท์เล็ต – กรุงเทพฯ « 

16.50 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW919

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

03-07 ธันวาคม 256034,90034,90034,9008,00021,900
05-09 ธันวาคม 256033,90033,90033,9008,00020,900
10-14 ธันวาคม 256033,90033,90033,9008,00020,900
12-16 ธันวาคม 256033,90033,90033,9008,00020,900
17-21 ธันวาคม 256033,90033,90033,9008,00020,900
19-23 ธันวาคม 256033,90033,90033,9008,00020,900
24-28 ธันวาคม 256035,90035,90035,9008,00022,900
26-30 ธันวาคม 256036,90036,90036,9008,00023,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ