ทัวร์ญี่ปุ่น OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า

รหัสทัวร์ : JP56MM5DTN
ทัวร์ญี่ปุ่น OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า

ทัวร์ญี่ปุ่น OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สนามบินสุวรรณภูมิ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินนาฮา โอกินาว่า – ผามันซาโมะ – ร้านโอกาชิ โกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ « ออกเดินทางสู่ ณ สนามบินนาฮะ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ MM990

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด – โรงงานแก้ว – ย่านถนนโคคุไซโดริ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» อเมริกันวิลเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ – สนามบินสุวรรณภูมิ « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน พีชแอร์ เที่ยวบินที่ MM989

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


วันเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
03-07 พฤศจิกายน 256021,888.-7,900.-
10-14 พฤศจิกายน 256021,888.-7,900.-
14-18 พฤศจิกายน 256022,888.-7,900.-
21-25 พฤศจิกายน 256022,888.-7,900.-
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 6022,888.-7,900.-
03-07 ธันวาคม 256023,888.-7,900.-
04-08 ธันวาคม 256023,888.-7,900.-
05-09 ธันวาคม 256019,888.-7,900.-
06-10 ธันวาคม 256023,888.-7,900.-
09-13 ธันวาคม 256022,888.-7,900.-
10-14 ธันวาคม 256022,888.-7,900.-
11-15 ธันวาคม 256022,888.-7,900.-
12-16 ธันวาคม 256022,888.-7,900.-
15-19 ธันวาคม 256022,888.-7,900.-
16-20 ธันวาคม 256022,888.-7,900.-
17-21 ธันวาคม 256022,888.-7,900.-
18-22 ธันวาคม 256023,888.-7,900.-
19-23 ธันวาคม 256023,888.-7,900.-
20-24 ธันวาคม 256023,888.-7,900.-
21-25 ธันวาคม 256023,888.-7,900.-
22-26 ธันวาคม 256023,888.-7,900.-
28 ธันวาคม 60 – 01 มกราคม 6135,888.-10,900.-
29 ธันวาคม 60 – 02 มกราคม 6135,888.-10,900.-
30 ธันวาคม 60 – 03 มกราคม 6135,888.-10,900.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ