ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้

รหัสทัวร์ : JP55XJ5DTN

Osaka Kyoto Takayama

ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Takayama

ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Takayama

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ

บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง

ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก

เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า

ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ

FREE WIFI ON BUS

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination – ช้อปปิ้งซาคาเอะ « เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ612

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» นาโกย่า – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า – ชิราคาวาโกะ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» เอ็กซ์โปซิตี้ – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Amagasaki Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

» สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ « ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


วันเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
ธันวาคม 2560
03-07 ธันวาคม 256029,888.-7,900.-
04-08 ธันวาคม 256027,888.-7,900.-
19-23 ธันวาคม 256029,888.-7,900.-
27-31 ธันวาคม 256035,888.-9,900.-
มกราคม 2561
07-11 มกราคม 256128,888.-7,900.-
09-13 มกราคม 256128,888.-7,900.-
11-15 มกราคม 256128,888.-7,900.-
13-17 มกราคม 256128,888.-7,900.-
15-19 มกราคม 256128,888.-7,900.-
17-21 มกราคม 256128,888.-7,900.-
21-25 มกราคม 256128,888.-7,900.-
23-27 มกราคม 256128,888.-7,900.-
25-29 มกราคม 256128,888.-7,900.-
27-31 มกราคม 256128,888.-7,900.-
29 มกราคม  – 02 กุมภาพันธ์ 6128,888.-7,900.-
31 มกราคม  – 04 กุมภาพันธ์ 6128,888.-7,900.-
กุมภาพันธ์ 61
04-08 กุมภาพันธ์ 256131,900.-7,900.-
06-10 กุมภาพันธ์ 256131,900.-7,900.-
08-12 กุมภาพันธ์ 256131,900.-7,900.-
10-14 กุมภาพันธ์ 256132,900.-7,900.-
12-16 กุมภาพันธ์ 256132,900.-7,900.-
18-22 กุมภาพันธ์ 256132,900.-7,900.-
20-24 กุมภาพันธ์ 256132,900.-7,900.-
22-26 กุมภาพันธ์ 256132,900.-7,900.-
24-28 กุมภาพันธ์ 256132,900.-7,900.-
26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 6132,900.-7,900.-
มีนาคม 2561
02-06 มีนาคม 256128,888.-7,900.-
04-08 มีนาคม 256128,888.-7,900.-
06-10 มีนาคม 256128,888.-7,900.-
08-12 มีนาคม 256128,888.-7,900.-
10-14 มีนาคม 256128,888.-7,900.-
12-16 มีนาคม 256128,888.-7,900.-
14-18 มีนาคม 256128,888.-7,900.-
16-20 มีนาคม 256128,888.-7,900.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ