ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ซุปตาร์ สกี กระดี๊กระด๊า

รหัสทัวร์ : JP54TR5DTN
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ซุปตาร์ สกี กระดี๊กระด๊า

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ซุปตาร์ สกี กระดี๊กระด๊า

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – ริงกุเอ้าเลท « เหิรฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TR298 (09.25-16.55) 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Fujiya Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองโกเบ – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Fujiya Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองเกียวโต – หมู่บ้านนินจาอิงะ – นาโกย่า «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» เมืองนาโกย่า – เอ็กซ์โปซิตี้ – อิออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง « ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สกู๊ต (SCOOT) เที่ยวบินที่ TR297 (18.00-21.55)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


วันเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยว
29 พ.ย.60 – 03 ธ.ค.6029,9997,900
06-10 ธันวาคม 256031,8887,900
13-17 ธันวาคม 256031,8887,900
20-24 ธันวาคม 256031,8887,900
27-31 ธันวาคม 256035,8888,900
03-07 มกราคม 256129,9997,900
10-14 มกราคม 256130,8887,900
17-21 มกราคม 256130,8887,900
24-28 มกราคม 256130,8887,900
31 ม.ค.61 – 04 ก.พ.6130,8887,900
07-11 กุมภาพันธ์ 256130,8887,900
14-18 กุมภาพันธ์ 256130,8887,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ***ห้องพักที่ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กและมีจำนวนห้องจำกัดในแต่ละโรงแรม สงวนสิทธิกรณีลูกค้า Request ประเภทห้องพัก สามารถ Request ได้ แต่อาจไม่ได้ตามที่ต้องการ (On Request)***
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ