ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ซุปตาร์ พรมขาว

รหัสทัวร์ : JP53TG5DTN
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 (22.10-06.20)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – ออนเช็นธรรมชาติ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
KAWAGUCHIKO RESORT หรือเทียบเท่า

» ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illumination – ข้อปปิ้งซาคาเอะ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CENTMAIN NAGOYA หรือเทียบเท่า

» นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FUJIYA HOTEL หรือเทียบเท่า

» ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้ – สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ « ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG673 (17.35-21.25)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


วันเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยวกรุ๊ปไซต์
01-05 ธันวาคม 256038,888.-8,900.-35+1
02-06 ธันวาคม 256039,888.-8,900.-35+1
03-07 ธันวาคม 256039,888.-8,900.-35+1
04-08 ธันวาคม 256038,888.-8,900.-35+1
05-09 ธันวาคม 256038,888.-8,900.-35+1
09-13 ธันวาคม 256036,888.-8,900.-35+1
10-14 ธันวาคม 256038,888.-8,900.-35+1
11-15 ธันวาคม 256037,888.-8,900.-35+1
12-16 ธันวาคม 256037,888.-8,900.-35+1
13-17 ธันวาคม 256037,888.-8,900.-35+1
14-18 ธันวาคม 256038,888.-8,900.-35+1
15-19 ธันวาคม 256037,888.-8,900.-35+1
16-20 ธันวาคม 256038,888.-8,900.-35+1
17-21 ธันวาคม 256038,888.-8,900.-35+1
18-22 ธันวาคม 256038,888.-8,900.-35+1
19-23 ธันวาคม 256037,888.-8,900.-35+1
20-24 ธันวาคม 256038,888.-8,900.-35+1
21-25 ธันวาคม 256038,888.-8,900.-35+1
22-26 ธันวาคม 256038,888.-8,900.-35+1
24-28 ธันวาคม 256038,888.-8,900.-35+1
27-31 ธันวาคม 256049,888.-10,900.-35+1
28 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.6155,888.-12,900.-35+1
08-12 มกราคม 256137,888.-8,900.-35+1
09-13 มกราคม 256136,888.-8,900.-35+1
10-14 มกราคม 256137,888.-8,900.-35+1
11-15 มกราคม 256136,888.-8,900.-35+1
12-16 มกราคม 256136,888.-8,900.-35+1
13-17 มกราคม 256138,888.-8,900.-35+1
14-18 มกราคม 256137,888.-8,900.-35+1
15-19 มกราคม 256138,888.-8,900.-35+1
16-20 มกราคม 256137,888.-8,900.-35+1
17-21 มกราคม 256138,888.-8,900.-35+1
18-22 มกราคม 256137,888.-8,900.-35+1
19-23 มกราคม 256138,888.-8,900.-35+1
20-24 มกราคม 256137,888.-8,900.-35+1
21-25 มกราคม 256138,888.-8,900.-35+1
22-26 มกราคม 256137,888.-8,900.-35+1
23-27 มกราคม 256137,888.-8,900.-35+1
24-28 มกราคม 256137,888.-8,900.-35+1
25-29 มกราคม 256136,888.-8,900.-35+1
26-30 มกราคม 256137,888.-8,900.-35+1
27-31 มกราคม 256138,888.-8,900.-35+1
28 ม.ค.61 – 01 ก.พ.6137,888.-8,900.-35+1
29 ม.ค.61 – 02 ก.พ.6138,888.-8,900.-35+1
30 ม.ค.61 – 03 ก.พ.6137,888.-8,900.-35+1
31 ม.ค.61 – 04 ก.พ.6138,888.-8,900.-35+1

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ