ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW GRACE IN HOKKAIDO

รหัสทัวร์ : JP52TG6DZG
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 670 (23.45-07.55)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» ชิโตเสะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE GREENLEEF NISEKO VILLAGE  หรือระดับเดียวกัน

» ลานกิจกรรมหิมะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดับเดียวกัน

» ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อกโกแลต – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – MITSUI OUTLET «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
APA HOTEL&RESORT ระดับเดียวกัน

» อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY018

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
APA HOTEL&RESORT ระดับเดียวกัน

» สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ « นำทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 (10.45-16.15)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

22-27 พฤศจิกายน 256047,90045,90044,9008,00032,900
01-06 ธันวาคม 256050,90048,90047,9008,00039,900
09-14 ธันวาคม 256047,90045,90044,9008,00032,900
10-15 ธันวาคม 256047,90045,90044,9008,00032,900
12-17 ธันวาคม 256047,90045,90044,9008,00032,900
19-24 ธันวาคม 256049,90046,90045,9008,00034,900
20-25 ธันวาคม 256049,90046,90045,9008,00034,900
16-21 มกราคม 256147,90045,90044,9008,00032,900
24-29 มกราคม 256147,90045,90044,9008,00032,900
16-21 กุมภาพันธ์ 256149,90046,90045,9008,00034,900
28 ก.พ. – 05 มีนาคม 256147,90045,90044,9008,00032,900

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ