ทัวร์ญี่ปุ่น CHARMED SNOW IN HOKKAIDO

รหัสทัวร์ : JP51HX5DZG
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ N สายการบิน HONG KONG AIRLINES

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ชิโตเสะ – ฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดับเดียวกัน

» หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือ TOYA KANKO HOTEL ระดับเทียบเท่า

» เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  – DUTY FREE – ลานกิจกรรมหิมะ – ซัปโปโร – เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดับเดียวกัน

» ศาลเจ้าฮอกไกโด – เรร่า เอ้าท์เล็ต – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ « นำทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน HX767

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

23-27 พฤศจิกายน 256035,99934,9998,00025,999
05 – 09 มกราคม 256135,99934,9998,00025,999
12 – 16 มกราคม 256135,99934,9998,00025,999
19-23 มกราคม 256135,99934,9998,00025,999
26-30 มกราคม 256135,99934,9998,00025,999
2-6 กุมภาพันธ์ 256135,99934,9998,00025,999
01 – 05 มีนาคม 256137,99936,9998,00027,999
02 – 06 มีนาคม 256135,99934,9998,00025,999
08 – 12 มีนาคม 256135,99934,9998,00025,999
09 – 13 มีนาคม 256135,99934,9998,00025,999
15 – 19 มีนาคม 256135,99934,9998,00025,999
16 – 20 มีนาคม 256135,99934,9998,00025,999
22 – 26 มีนาคม 256135,99934,9998,00025,999
23 – 27 มีนาคม 256135,99934,9998,00025,999

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.ไม่เกิน2ชิ้น /ท่าน
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ