ทัวร์ญี่ปุ่น Romantic in Hokkaido

รหัสทัวร์ : JP47HX5DZG
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « สายการบิน HONG KONG AIRLINES เดินทางบินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX774 // เดินทางสู่ญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน HX690

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ชิโตเสะ – ฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือ TOYA KANKO HOTEL ระดับเทียบเท่า

» หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง – มิตซุย เอ้าท์เล็ต «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดับเดียวกัน

» เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – DUTY FREE – ซัปโปโร – เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดับเดียวกัน

» ศาลเจ้าฮอกไกโด – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ « กลับสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX693 // กลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน HX767

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

03-07 พฤศจิกายน  256029,99929,99929,99910,00021,999
10-14 พฤศจิกายน  256029,99929,99929,99910,00021,999
16-20 พฤศจิกายน  256029,99929,99929,99910,00021,999

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.ไม่เกิน2ชิ้น /ท่าน
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ