ทัวร์ญี่ปุ่น SEASON CHANGE

รหัสทัวร์ : JP46TG6DZG
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 670

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – อิออน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
HOTEL CRESCENT ASAHIKAWA หรือระดับเดียวกัน

» ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
JOZANEKI HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

» ซับโปโร – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซังโนโบริเบทสึ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดับเดียวกัน

» อิสระ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
APA SAPPORO HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

» สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ « เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(ต่ำกว่า 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(ต่ำกว่า 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม
25 – 30 ตุลาคม 256045,900.-43,900.-42,900.-10,000.-
27 ต.ค. – 01 พ.ย. 256045,900.-43,900.-42,900.-10,000.-
01 – 06 พฤศจิกายน 256043,900.-41,900.-40,900.-10,000.-
03 – 08 พฤศจิกายน 256043,900.-41,900.-40,900.-10,000.-
08 – 13 พฤศจิกายน 256043,900.-41,900.-40,900.-10,000.-
15 – 20 พฤศจิกายน 256043,900.-41,900.-40,900.-10,000.-
17 – 22 พฤศจิกายน 256043,900.-41,900.-40,900.-10,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ