ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP44XJ5DTN
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น « สายการบิน AIR ASIA XJ606 (11.15-19.40)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» นาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าเลท « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
YAMANAKAKO SUN PLAZA หรือระดับเดียวกัน 

» ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า

» คาวาโกเอะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ « โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน ตุลาคม2560
07-11 ตุลาคม 256028,888.-28,888.-28,888.-7,900.-
14-18 ตุลาคม 256028,888.-28,888.-28,888.-7,900.-
21-25 ตุลาคม 256030,888.-30,888.-30,888.-7,900.-
28 ตุลาคม –01 พฤศจิกายน 256029,888.-29,888.-29,888.-7,900.-
เดือน พฤศจิกายน 2560
15-19 พฤศจิกายน 256029,888.-29,888.-29,888.-7,900.-
16-20 พฤศจิกายน 256029,888.-29,888.-29,888.-7,900.-
22-26 พฤศจิกายน 256029,888.-29,888.-29,888.-7,900.-
23-27 พฤศจิกายน 256029,888.-29,888.-29,888.-7,900.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ