ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP41TR5DTN
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง « สายการบินสกู๊ต (SCOOT) TR292 (00.45-08.50)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – ออนเช็นธรรมชาติ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
YAMANAKAKO SUN PLAZA หรือระดับเดียวกัน 

» หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ชินจูกุ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า

» โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า

» สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง  « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ต (SCOOT) เที่ยวบินที่ TR291 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน ตุลาคม 2560
04-08 ตุลาคม 256030,888.-30,888.-30,888.-7,900.-
05-09 ตุลาคม 256030,888.-30,888.-30,888.-7,900.-
11-15 ตุลาคม 256031,888.-31,888.-31,888.-7,900.-
12-16 ตุลาคม 256031,888.-31,888.-31,888.-7,900.-
18-22 ตุลาคม 256032,888.-32,888.-32,888.-7,900.-
19-23 ตุลาคม 256031,888.-31,888.-31,888.-7,900.-
25-29 ตุลาคม 256032,888.-32,888.-32,888.-7,900.-
26-30 ตุลาคม 256031,888.-31,888.-31,888.-7,900.-
เดือน พฤศจิกายน 2560
08-12 พฤศจิกายน 256029,999.-29,999.-29,999.-7,900.-
09-13 พฤศจิกายน 256029,999.-29,999.-29,999.-7,900.-
16-20 พฤศจิกายน 256030,888.-30,888.-30,888.-7,900.-
23-27 พฤศจิกายน 256029,999.-29,999.-29,999.-7,900.-
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 256030,888.-30,888.-30,888.-7,900.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ