ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว

รหัสทัวร์ : JP40XJ5DZG
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ « สายการบิน AIR ASIA X โดยเที่ยวบินที่ XJ606

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MOTOSU VIEW HOTEL/KASUGAI VIEW HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

» ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอไดบะ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» นาริตะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพฯ« โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน ธันวาคม 2560
01 -05 ธันวาคม 256035,90035,90035,9008,000
02 -06 ธันวาคม 256035,90035,90035,9008,000
08 -12 ธันวาคม 256035,90035,90035,9008,000
09 -13 ธันวาคม 256035,90035,90035,9008,000
14 -18 ธันวาคม 256033,90033,90033,9008,000
15 -19 ธันวาคม 256033,90033,90033,9008,000
16 -20 ธันวาคม 256033,90033,90033,9008,000
20 -24 ธันวาคม 256033,90033,90033,9008,000
21 -25 ธันวาคม 256043,90043,90043,9008,000
22 -26 ธันวาคม 256043,90043,90043,9008,000
23 -27 ธันวาคม 256043,90043,90043,9008,000
28 ธ.ค. 60-01 ม.ค. 6149,90049,90049,90010,000
29 ธ.ค. 60-02 ม.ค. 6149,90049,90049,90010,000
30 ธ.ค. 60-03 ม.ค. 6149,90049,90049,90010,000
31 ธ.ค. 60-04 ม.ค. 6149,90049,90049,90010,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ