ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว

รหัสทัวร์ : JP37TG6DZG
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 (23.15-06.25)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟุชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – นาโงย่า – นาโกย่า สเตชั่น « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ROUTE INN HOTEL / KINNUURA GRAND HOTEL / หรือระดับเดียวกัน

» นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิศาลเจ้าฮาโกเน่ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PREMIER INN HOTEL , HEATHROW LONDON หรือเทียบเท่า

» ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NARITA GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» โตเกียว – อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY018

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NARITA GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน – กรุงเทพฯ « โดยเที่ยวบินที่ TG 677

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน พฤศจิกายน 2560
02 – 07 พฤศจิกายน 256047,90045,90044,90010,000
08 – 13 พฤศจิกายน 256047,90045,90044,90010,000
15 – 20 พฤศจิกายน 256047,90045,90044,90010,000
23 – 28 พฤศจิกายน 256047,90045,90044,90010,000
29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 256047,90045,90044,90010,000
เดือน ธันวาคม 2560
01 – 06 ธันวาคม 256049,90047,90046,90010,000
06 – 11 ธันวาคม 256049,90047,90046,90010,000
13 – 18 ธันวาคม 256049,90047,90046,90010,000
21 – 26 ธันวาคม 256049,90047,90046,90010,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ