ทัวร์ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : JP36TG7DKT
ทัวร์ญี่ปุ่น - เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สนามบินสุวรรณภูมิ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินสุวรรณภูมิ – ฟุกุโอะกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – อิสระช๊อปปิ้งย่านเทนจิน – ห้างคาแนล ซิตี้ – เรือสำราญ Costa neoRomantica « เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน TG 648

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เรือสำราญ Costa neoRomantica

» ไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เรือสำราญ Costa neoRomantica

» คานาซะวะ ประเทศญี่ปุ่น «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เรือสำราญ Costa neoRomantica

» ซาไกมินาโตะ ประเทศญี่ปุ่น «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เรือสำราญ Costa neoRomantica

» ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เรือสำราญ Costa neoRomantica

» ฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น สุวรรณภูมิ « เดินทางจากสนามฟุกุโอะกะ โดยเที่ยวบิน TG 649

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง

เดือน กรกฎาคม 2560          วันที่ 21-26

เดือน สิงหาคม 2560            วันที่ 22-27

กำหนดการเดินทาง
ห้องพักแบบ
INSIDE
ห้องพักแบบ
OCEANVIEW
ห้องพักแบบ
BALCONY
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ
51,900.-
55,900.-
62,900.-
พักท่านที่ 3-4
และ เด็กอายุ 2-12 ปี
48,900.-
52,900.-
59,900.-
พักเดี่ยว
บวกเพิ่มท่านละ
43,900.-
47,900.-
54,900.-
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 2 ขวบ
9,900.-
14,900.-
20,900.-

กำหนดการเดินทาง

เดือน กรกฎาคม 2560          วันที่ 04-09

เดือน กันยายน 2560            วันที่ 28 ก.ย. – 03 ต.ค.

กำหนดการเดินทาง
ห้องพักแบบ
INSIDE
ห้องพักแบบ
OCEANVIEW
ห้องพักแบบ
BALCONY
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ
48,900.-
52,900.-
59,900.-
พักท่านที่ 3-4
และ เด็กอายุ 2-12 ปี
46,900.-
50,900.-
57,900.-
พักเดี่ยว
บวกเพิ่มท่านละ
40,900.-
44,900.-
51,900.-
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 2 ขวบ
6,900.-
11,900.-
16,900.-

กำหนดการเดินทาง

เดือน กันยายน 2560            วันที่ 23-28

กำหนดการเดินทาง
ห้องพักแบบ
INSIDE
ห้องพักแบบ
OCEANVIEW
ห้องพักแบบ
BALCONY
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ
46,900.-
50,900.-
57,900.-
พักท่านที่ 3-4
และ เด็กอายุ 2-12 ปี
45,000.-
49,000.-
56,000.-
พักเดี่ยว
บวกเพิ่มท่านละ
38,900.-
42,900.-
49,900.-
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 2 ขวบ
6,900.-
11,900.-
16,900.-

กำหนดการเดินทาง

เดือน ตุลาคม 2560            วันที่ 08-13

กำหนดการเดินทาง
ห้องพักแบบ
INSIDE
ห้องพักแบบ
OCEANVIEW
ห้องพักแบบ
BALCONY
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ
56,500.-
60,900.-
67,900.-
พักท่านที่ 3-4
และ เด็กอายุ 2-12 ปี
45,000.-
49,000.-
56,000.-
พักเดี่ยว
บวกเพิ่มท่านละ
48,500.-
52,900.-
59,900.-
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 2 ขวบ
9,900.-
14,900.-
20,900.-

ค่าทิปสำหรับพนักงานบนเรือ
สำหรับผู้ใหญ่ 68 USD / PAX
สำหรับเด็ก อายุ 2-12 ปี 34 USD / PAX
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
สำหรับผู้ใหญ่ 500 THB/ PAX
สำหรับ เด็กอายุ 2-12 ปี  250 THB/ PAX

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋ว เครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
  • ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง
  • ค่าห้องพักบนเรือสำราญตามแบบ ที่ท่านได้ทำการจอง และ ค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือสำราญที่เป็นแบบไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม ส่วนของค่าภาษีท่าเรือได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์แล้ว
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากทาง บริษัทฯ ต้องจองและ ซื้อตั๋วล่วงหน้า)
  • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
  • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเทียว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าทิปพนักงานบนเรือ สำหรับผู้ใหญ่ 68 USD/ท่าน ส่วนเด็ก 2-12 ปี 34 USD และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ผู้ใหญ่ท่านละ 500 THB เด็ก 2-12ปี 250 บาท/ทริปการเดินทาง/ท่าน
  • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้เงื่อนไขการเดินทาง