ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP33XJ5DZG
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง « สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ600

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจุกุ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง« โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน สิงหาคม 2560
03-07 สิงหาคม 256025,900.-25,900.-25,900.-8,000.-
04-08 สิงหาคม 256025,900.-25,900.-25,900.-8,000.-
05-09 สิงหาคม 256025,900.-25,900.-25,900.-8,000.-
11-15 สิงหาคม 256029,900.-29,900.-29,900.-8,000.-
16-20 สิงหาคม 256025,900.-25,900.-25,900.-8,000.-
17-21 สิงหาคม 256025,900.-25,900.-25,900.-8,000.-
18-22 สิงหาคม 256025,900.-25,900.-25,900.-8,000.-
23-27 สิงหาคม 256025,900.-25,900.-25,900.-8,000.-
24-28 สิงหาคม 256025,900.-25,900.-25,900.-8,000.-
25-29 สิงหาคม 256025,900.-25,900.-25,900.-8,000.-
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 256025,900.-25,900.-25,900.-8,000.-
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 256025,900.-25,900.-25,900.-8,000.-
เดือน กันยายน 2560
01 – 05 กันยายน 256023,900.-23,900.-23,900.-8,000.-
06 – 10 กันยายน 256023,900.-23,900.-23,900.-8,000.-
07 – 11 กันยายน 256023,900.-23,900.-23,900.-8,000.-
13 – 17 กันยายน 256023,900.-23,900.-23,900.-8,000.-
14 – 18 กันยายน 256023,900.-23,900.-23,900.-8,000.-
20 – 24 กันยายน 256024,900.-24,900.-24,900.-8,000.-
21 – 25 กันยายน 256024,900.-24,900.-24,900.-8,000.-
22 – 26 กันยายน 256024,900.-24,900.-24,900.-8,000.-
26 – 30 กันยายน 256024,900.-24,900.-24,900.-8,000.-
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 256024,900.-24,900.-24,900.-8,000.-
28 ก.ย. – 02 ต.ค. 256024,900.-24,900.-24,900.-8,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ