ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP26XJ5DZG
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง « โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ610

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม KOBE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม  ROUTE INN HOTEL / NAGOYA KOUSAI HOTEL / หรือระดับเดียวกัน

» นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – กิฟุ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรม  GUIYOKOGEN HOTEL / GIFU GRAND HOTEL  / หรือระดับเดียวกัน

» ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง « โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน สิงหาคม 2560
03-07 สิงหาคม 256028,900.-28,900.-28,900.-8,000.-
04-08 สิงหาคม 256028,900.-28,900.-28,900.-8,000.-
10-14 สิงหาคม 256029,900.-29,900.-29,900.-8,000.-
11-15 สิงหาคม 256029,900.-29,900.-29,900.-8,000.-
17-21 สิงหาคม 256028,900.-28,900.-28,900.-8,000.-
18-22 สิงหาคม 256028,900.-28,900.-28,900.-8,000.-
24-28 สิงหาคม 256028,900.-28,900.-28,900.-8,000.-
25-29 สิงหาคม 256028,900.-28,900.-28,900.-8,000.-
31 ส.ค. - 04 ก.ย. 256028,900.-28,900.-28,900.-8,000.-
เดือน กันยายน 2560
01-05 กันยายน 256027,900.-27,900.-27,900.-8,000.-
07-11 กันยายน 256027,900.-27,900.-27,900.-8,000.-
08-12 กันยายน 256027,900.-27,900.-27,900.-8,000.-
14-18 กันยายน 256027,900.-27,900.-27,900.-8,000.-
15-19 กันยายน 256027,900.-27,900.-27,900.-8,000.-
21-25 กันยายน 256027,900.-27,900.-27,900.-8,000.-
22-26 กันยายน 256027,900.-27,900.-27,900.-8,000.-
28 ก.ย. - 02 ต.ค. 256027,900.-27,900.-27,900.-8,000.-
29 ก.ย. - 03 ต.ค. 256027,900.-27,900.-27,900.-8,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ