ทัวร์ญี่ปุ่น Lover’s Sanctuary

รหัสทัวร์ : JP16TG5DST

KIRORO LOVER’S SANCTUARY

ขอความรัก สั่นระฆัง 5 วัน

ตามรอยหนังแฟนเดย์ 3 คืน

55,700.-

พัก Kiroro สกีรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว 2 คืน

พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ฟรี!! กิจกรรมสกี+อุปกรณ์สกีครบเซ็ต

** ฟรี!! ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาอาซาริ สั่นระฆังขอพรแห่งความรัก (Love Bell) **

ทัวร์ญี่ปุ่น Lover's Sanctuary

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ « 

23.55 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» สนามบินชิโตเซ่ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – โนโบริเบ็ทสึ – ฟาร์มหมี (รวมตั๋วค่าเข้า) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL (HOKKAIDO)  (ระดับ 5 ดาว)

» คิโรโระรีสอร์ท – อิสระตามอัทยาศัยให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK หรือ กิจกรรมเล่นสกี (SKI) (รวมอุปกรณ์ครบชุด) – ขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari – (KIRORO Lover’s Sanctuary ขอความรัก สั่นระฆัง ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วันเดียว”) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL (HOKKAIDO)  (ระดับ 5 ดาว)

» ลคิโรโระรีสอร์ท – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ำ – อดีตทำเนียบรัฐบาล – โรงงานช็อกโกแล็ต – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ พิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น ชื่อดังของฮอกไกโด «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MERCURE SAPPORO HOTEL หรือ  (เทียบเท่า 4 ดาว)

» สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ « 

10.00 น. กลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 671

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2561

วันที่ 02-06 มีนาคม 2561

อัตราค่าบริการ/ท่านราคาเริ่มต้น/ท่าน
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ55,700.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน55,700.-
เด็กอายุ 2 ขึ้นไป – 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียงเสริม)55,700.-
เด็กอายุ 2 ขึ้นไป – 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เตียงเสริม)52,700.-
เด็กอายุ 0-2 ปี   พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)12,700.-
พักห้องเดี่ยว8,900.-
กรณีมีตั๋วเครื่องบิน หักเงิน15,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ณ วันที่ 05/09/2559) หากภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง
 • ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • มัคคุเทศก์บรรยายไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกันภัย  (หรรษา TA25)

อัตรานี้ไม่รวม

 • กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
 • และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ราคานี้ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ
 • ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (วันละ 200 บาท X 5 วัน = 1,000 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน / ทริปการเดินทาง)
 • ค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ