ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP10TG5DZG
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – นาริตะ « โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
ROUTE INN HOTEL / NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» นาโกย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ« เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 673 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม
เดือน ตุลาคม 2560
12 – 16 ตุลาคม 256045,90043,90042,9008,000
19 – 23 ตุลาคม 256047,90045,90044,9008,000
20 – 24 ตุลาคม 256047,90045,90044,9008,000
26 – 30 ตุลาคม 256045,90043,90042,9008,000
27 – 31 ตุลาคม 256045,90043,90042,9008,000
เดือน พฤศจิกายน 2560
01 – 05 พฤศจิกายน 256045,90043,90042,9008,000
08 – 12 พฤศจิกายน 256045,90043,90042,9008,000
15 – 19 พฤศจิกายน 256045,90043,90042,9008,000
22 – 26 พฤศจิกายน 256045,90043,90042,9008,000
เดือน ธันวาคม 2560
02 – 06 ธันวาคม 256047,90045,90044,9008,000
07 – 11 ธันวาคม 256047,90045,90044,9008,000
13 – 17 ธันวาคม 256045,90043,90042,9008,000
20 – 24 ธันวาคม 256047,90045,90044,9008,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ