ทัวร์บาหลี

รหัสทัวร์ : ID1GA5DSP

บาหลี – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สนามบินสุวรรณภูมิ – จาการ์ต้า – เดนพาซาร์(บาหลี) – วิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารตานาห์ลอต – เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน «

ออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)

เดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบินการูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA408(อาหารบนเครื่อง)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่า

» หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ – ปูราเบซากีห์ – โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์ – ตลาดปราบเซียน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Harris Hotel Kuta Galleria หรือเทียบเท่า

» ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Grand Tjokro Yogyakarta Hotel หรือเทียบเท่า

» บุโรพุทโธ วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – ถนนมาริโอโบโร่ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Grand Tjokro Yogyakarta Hotel หรือเทียบเท่า

» วัดพรามนันต์ – ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ «

เดินทางสู่กรุงเทพ แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์ เที่ยวบินที่ GA 207

เดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA 864
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พักห้องละ
2-3 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
เดือน ตุลาคม 2560
4-8 ตุลาคม 256031,900.-31,900.-30,900.-7,000.-
20-24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)32,900.-32,900.-31,900.-8,000.-
เดือน พฤศจิกายน 2560
8-12 พฤษจิกายน 256031,900.-31,900.-30,900.-7,000.-
22-26 พฤษจิกายน 256031,900.-31,900.-30,900.-7,000.-
เดือน ธันวาคม 2560
7-11 ธันวาคม 2560 (วันรัฐธรรมนูญ)
กลับGA203 07.25-08.40 – GA862 12.35- 16.15
32,900.-32,900.-31,900.-8,000.-
30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61 (ปีใหม่)36,900.-36,900.-35,900.-8,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.  
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท //ค่ารักษาพยาบาลในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
 • ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
 • ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ 5 USD ต่อวันต่อลูกค้า 1 คน
 • ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์บาหลีอื่นๆ