ทัวร์อินเดีย จาริกแสวงบุญสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง เนปาล เขาคิชฌกูฏ

รหัสทัวร์ : IN6WE8DGO

อินเดีย – เนปาล – เขาคิชฌกูฏ

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล

เยือนเมือง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา

นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน 

ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎีสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า

ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู

ทัวร์อินเดีย จาริกแสวงบุญสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง เนปาล เขาคิชฌกูฏ

ทัวร์อินเดีย จาริกแสวงบุญสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง เนปาล เขาคิชฌกูฏ

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – พุทธคยา « 

12.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคยา โดยสายการบินไทยสมาย์ เที่ยวบินที่ WE 327

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Taj Darbar Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองคยา

» พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Vishali Residency Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองเวสาลี

» เวสาลี – กุสินารา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Imperial Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองกุสินารา

» กุสินารา – ลุมพินี «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Nirvana Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองลุมพินี, ประเทศเนปาล

» ลุมพินี (เนปาล) – สาวัตถี «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Pawan Palace Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองสาวัตถี

» สาวัตถี – พาราณสี «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
The Amayaa Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองพาราณสี

» พาราณสี – พุทธคยา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Taj Darbar Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองคยา

» พุทธคยา – กรุงเทพฯ «

14.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยสมาย์ เที่ยวบินที่  WE328
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางราคา
ผู้ใหญ่
(ห้องละ2 ท่าน)
ราคาเด็ก
(มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ราคาเด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เพิ่ม
08 – 15 พ.ย. 6048,90047,90046,90013,500
28 พ.ย. – 05 ธ.ค. 6048,90047,90046,90013,500
03 – 10 ธ.ค. 6048,90047,90046,90013,500
05 – 12 ธ.ค. 6048,90047,90046,90013,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย-วีซ่าเนปาล
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและ
 • วงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 200,000
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าจ่ายเอง
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถวันละ 5 USD
 • ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความสมัครใจ