ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : IN1TG7DGO
ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – เดลลี « ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG323

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Country Inn&Suite NH8 Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองเดลลี

» เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
DELUXE HOUSE BOAT

» ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์ – ศรีนาคา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
DELUXE HOUSE BOAT

» ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ศรีนาคา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
DELUXE HOUSE BOAT

» ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน) – อักรา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Clarks Shiraz Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองอักรา

» อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ « เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG316

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่

(ห้องละ2 ท่าน)

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

พักกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

พักกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

09-15 ก.ย. 6040,90039,90038,9008,500
23-29 ก.ย. 6040,90039,90038,9008,500
14-20 ต.ค. 6041,90040,90039,9008,500
21-27 ต.ค. 6041,90040,90039,9008,500
28 ต.ค. – 03 พ.ย. 6041,90040,90039,9008,500
11-17 พ.ย. 6040,90039,90038,9008,500
21-27 พ.ย. 6040,90039,90038,9008,500
30 พ.ย. – 06 ธ.ค. 6040,90039,90038,9008,500
05-11 ธ.ค. 6040,90039,90038,9008,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย e-TOURIST VISA (eTV)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
 • สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กก. เฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ-เดลลี-กรุงเทพฯ
 • สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก. เฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ เดลลี-ศรีนาคา-เดลลี เฉพาะกรุ๊ปที่ออกเดินทางภายในเดือนเมษายนเท่านั้น ออกเดินทางตั้งแต่เดือน พฤษภาคม สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 15 กก.เฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ เดลลี-ศรีนาคา-เดลลี ต่อท่าน
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและวงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 200,000

อัตรานี้ไม่รวม

 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าจ่ายเอง
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถวันละ 5 USD ต่อวันทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความสมัครใจ

ทัวร์อินเดียอื่นๆ