ทัวร์ฮ่องกง (HKG26)

รหัสทัวร์ : HK8HX4DZG (HKG26)

เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน

ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง

เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้

พิเศษ1. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง

พิเศษ2. โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิง

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น « 

สายการบิน HONG KONG AIRLINES โดยเที่ยวบิน HX768

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน

» เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล – ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล – ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ « 

กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
พฤศจิกายน 2560
23-27 พฤศจิกายน 256014,99914,99913,9993,500
ธันวาคม 2560
7-10 ธันวาคม 256014,99914,99913,9993,500
8-11 ธันวาคม 256016,99916,99915,9993,500
15-18 ธันวาคม 256014,99914,99913,9993,500
มกราคม 2561
12-15 มกราคม 256114,99914,99913,9993,500
18-21 มกราคม 256114,99914,99913,9993,500
19-22 มกราคม 256114,99914,99913,9993,500
26-29 มกราคม 256114,99914,99913,9993,500
กุมภาพันธ์ 2561
1-4 กุมภาพันธ์ 256114,99914,99913,9993,500
2-5 กุมภาพันธ์ 256114,99914,99913,9993,500
9-12 กุมภาพันธ์ 256114,99914,99913,9993,500
16-19 กุมภาพันธ์ 256114,99914,99913,9993,500
มีนาคม 2561
2-5 มีนาคม 256114,99914,99913,9993,500
8-11 มีนาคม 256114,99914,99913,9993,500
9-12 มีนาคม 256114,99914,99913,9993,500
15-18 มีนาคม 256114,99914,99913,9993,500
16-19 มีนาคม 256114,99914,99913,9993,500
23-26 มีนาคม 256114,99914,99913,9993,500
30 มี.ค. – 2 เม.ย. 256114,99914,99913,9993,500

คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหัวหน้าทัวร์

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 130 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  – โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก

ทัวร์ฮ่องกงอื่นๆ