ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK7EK3DZG
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights « สายการบิน EMIRATES โดยเที่ยวบิน EK384

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

» เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CiTYGATE OUTLET – ดิสนีย์แลนด์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

» นั่งรถรางพีคแทรม – ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ « โดยสายการบิน EMIRATE เที่ยวบินที่ EK385

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


เที่ยวฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม
เดือน กรกฎาคม 2560
09-11 กรกฎาคม 256018,900.-18,900.-17,900.-5,000.-
28-30 กรกฎาคม 256017,900.-17,900.-16,900.-5,000.-
เดือน สิงหาคม 2560
04-06 สิงหาคม 256017,900.-17,900.-16,900.-5,000.-
05-07 สิงหาคม 256017,900.-17,900.-16,900.-5,000.-
11-13 สิงหาคม 256019,900.-19,900.-18,900.-5,000.-
12-14 สิงหาคม 256019,900.-19,900.-18,900.-5,000.-
13-15 สิงหาคม 256017,900.-17,900.-16,900.-5,000.-
18-20 สิงหาคม 256017,900.-17,900.-16,900.-5,000.-
19-21 สิงหาคม 256017,900.-17,900.-16,900.-5,000.-
25-27 สิงหาคม 256017,900.-17,900.-16,900.-5,000.-
26-28 สิงหาคม 256017,900.-17,900.-16,900.-5,000.-
เดือน
ตุลาคม 2560
06-08 ตุลาคม 256017,900.-17,900.-16,900.-5,000.-
07-09 ตุลาคม 256017,900.-17,900.-16,900.-5,000.-
13-15 ตุลาคม 256018,900.-18,900.-17,900.-5,000.-
14-16 ตุลาคม 256018,900.-18,900.-17,900.-5,000.-
20-22 ตุลาคม 256019,900.-19,900.-18,900.-5,000.-
21-23 ตุลาคม 256019,900.-19,900.-18,900.-5,000.-
22-24 ตุลาคม 256019,900.-19,900.-18,900.-5,000.-
28-30 ตุลาคม 256018,900.-18,900.-17,900.-5,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%