ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม

รหัสทัวร์ : HK7EK3DZG
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights « สายการบิน EMIRATES โดยเที่ยวบิน EK384

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

» เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CiTYGATE OUTLET – ดิสนีย์แลนด์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

» นั่งรถรางพีคแทรม – ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ « โดยสายการบิน EMIRATE เที่ยวบินที่ EK385

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
06-08 ตุลาคม 256017,90017,90016,9005,000
07-09 ตุลาคม 256017,90017,90016,9005,000
13-15 ตุลาคม 256018,90018,90017,9005,000
14-16 ตุลาคม 256018,90018,90017,9005,000
20-22 ตุลาคม 256019,90019,90018,9005,000
21-23 ตุลาคม 256019,90019,90018,9005,000
22-24 ตุลาคม 256019,90019,90018,9005,000
28-30 ตุลาคม 256018,90018,90017,9005,000
03-05 พฤศจิกายน 256017,90017,90016,9005,000
04-06 พฤศจิกายน 256017,90017,90016,9005,000
10-12 พฤศจิกายน 256017,90017,90016,9005,000
11-13 พฤศจิกายน 256017,90017,90016,9005,000
17-19 พฤศจิกายน 256017,90017,90016,9005,000
18-20 พฤศจิกายน 256017,90017,90016,9005,000
24-26 พฤศจิกายน 256017,90017,90016,9005,000
25 – 27 พฤศจิกายน 256017,90017,90016,9005,000
01-03 ธันวาคม 256018,90018,90017,9005,000
08-10 ธันวาคม 256019,90019,90018,9005,000
10-12 ธันวาคม 256019,90019,90018,9005,000
11-13 ธันวาคม 256016,90016,90015,9005,000
22-24 ธันวาคม 256020,90020,90019,9005,000
23-25 ธันวาคม 256021,90021,90020,9005,000
29-31 ธันวาคม 256023,90023,90022,9006,000
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 256125,90025,90024,9006,000
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 256125,90025,90024,9006,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%