ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน 2คืน (HKG08)

รหัสทัวร์ : HK6CX3DZG (HKG08)

นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค

หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว

เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นทั้งหมด 7 โซนแบบเต็มวัน

เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่ I RONMAN Experience

ไหว้พระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน 2คืน (HKG08)

พิเศษ1. พักโรงแรมระดับ 4ดาว

พิเศษ2. นั่งพีค แทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – Citygate Outlet – A Symphony of Lights « 

06.30 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบิน CX616

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า

» ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า

» นั่งรถรางพีคแทรม – ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รี พลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ «

21.35 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX617

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
ธันวาคม 2560
08 – 10 ธันวาคม 256021,90021,90020,9005,000
14 – 16 ธันวาคม 256019,90019,90018,9005,000
15 – 17 ธันวาคม 256019,90019,90018,9005,000
17 – 19 ธันวาคม 256017,90017,90016,9005,000
22 – 24 ธันวาคม 256021,90021,90020,9005,000
มกราคม 2561
03 – 05 มกราคม 256117,90017,90016,9005,000
07 – 09 มกราคม 256117,90017,90016,9005,000
12 – 14 มกราคม 256118,90018,90017,9005,000
13 – 15 มกราคม 256118,90018,90017,9005,000
14 – 16 มกราคม 256117,90017,90016,9005,000
21 – 23 มกราคม 256117,90017,90016,9005,000
26 – 28 มกราคม 256118,90018,90017,9005,000
28 – 30 มกราคม 256117,90017,90016,9005,000
กุมภาพันธ์ 2561
03 – 05 กุมภาพันธ์ 256118,90018,90017,9005,000
10 – 12 กุมภาพันธ์ 256118,90018,90017,9005,000
มีนาคม 2561
02 – 04 มีนาคม 256118,90018,90017,9005,000
03 – 05 มีนาคม 256118,90018,90017,9005,000
09 – 11 มีนาคม 256118,90018,90017,9005,000
10 – 12 มีนาคม 256118,90018,90017,9005,000
11 – 13 มีนาคม 256117,90017,90016,9005,000
16 – 18 มีนาคม 256119,90019,90018,9005,000
17 – 19 มีนาคม 256119,90019,90018,9005,000
23 – 25 มีนาคม 256119,90019,90018,9005,000
25 – 27 มีนาคม 256117,90017,90016,9005,000
เมษายน 2561
13 – 15 เมษายน 256126,90026,90025,9005,000
14 – 16 เมษายน 256126,90026,90025,9005,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ฮ่องกงอื่นๆ