ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK6CX3DZG
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – Citygate Outlet – A Symphony of Lights « สายการบิน CATHAY PACIFIC โดยเที่ยวบิน CX616

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า

» ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า

» นั่งรถรางพีคแทรม – ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รี พลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ « สายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX617

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
เดือน สิงหาคม 2560
04-06 สิงหาคม 256018,90018,90017,9005,000
11-13 สิงหาคม 256021,90021,90020,9005,000
12-14 สิงหาคม 256021,90021,90020,9005,000
18-20 สิงหาคม 256018,90018,90017,9005,000
25-27 สิงหาคม 256018,90018,90017,9005,000
เดือน กันยายน 2560
01-03 กันยายน 256017,90017,90016,9005,000
08-10 กันยายน 256017,90017,90016,9005,000
15-17 กันยายน 256017,90017,90016,9005,000
22-24 กันยายน 256017,90017,90016,9005,000
29 ก.ย.-01 ต.ค. 256017,90017,90016,9005,000
เดือน ตุลาคม 2560
06-08 ตุลาคม 256018,90018,90017,9005,000
07-09 ตุลาคม 256018,90018,90017,9005,000
13-15 ตุลาคม 256019,90019,90018,9005,000
14-16 ตุลาคม 256019,90019,90018,9005,000
20-22 ตุลาคม 256021,90021,90020,9005,000
21-23 ตุลาคม 256021,90021,90020,9005,000
27-29 ตุลาคม 256019,90019,90018,9005,000
28-30 ตุลาคม 256019,90019,90018,9005,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ฮ่องกงอื่นๆ