ทัวร์ฮ่องกง Hkg – Shopping – Lantau

รหัสทัวร์ : HK2HX3DWS
ทัวร์ฮ่องกง Hkg - Shopping - Lantau

ทัวร์ฮ่องกง Hkg – Shopping – Lantau

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง – เลดี้ย์มาร์เก็ต « 

ออกเดินทาง โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์เที่ยวบิน HX768

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MK HOTEL / SILKA WEST HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

ห้องพักขนาดเล็ก 10 ตรม. ไม่มีเตียงเสริม

» ฮ่องกง – หาดรีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิม – วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – จิมซาจุ่ย – Symphony of Lights «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MK HOTEL / SILKA WEST HOTEL / M1 HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

ห้องพักขนาดเล็ก 10 ตรม. ไม่มีเตียงเสริม

» ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา – ช้อปปิ้งซิดตี้เกท – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ «

ออกเดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินท HX769 ***ไฟล์กลับบางวัน HX761 / 21.45 น. – 23.55 น. / HX773 / 00.40 น. – 03.00 น.***
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


อัตราค่าบริการราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก

อายุต่ำกว่า 12 ปี

มีเตียงเสริม

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็ก

อายุต่ำกว่า 12 ปี

ไม่มีเตียงเสริม

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ตุลาคม 2560
13-15 ต.ค. 6018,888.-18,888.-18,888.-4,500.-
14-16 ต.ค. 6016,666.-16,666.-16,666.-4,500.-
21-23 ต.ค. 6019,999.-19,999.-19,999.-4,500.-
พฤศจิกายน 2560
 11-13 พ.ย. 6014,444.-14,444.-14,444.-3,500.-
18-20 พ.ย. 6014,444.-14,444.-14,444.-3,500.-
25-27 พ.ย. 6014,444.-14,444.-14,444.-3,500.-
ธันวาคม 2560
2-4 ธ.ค. 6019,999.-19,999.-19,999.-4,500.-
9-11 ธ.ค. 6019,999.-19,999.-19,999.-4,500.-
16-18 ธ.ค. 6015,555.-15,555.-15,555.-3,500.-
28-30 ธ.ค. 6019,999.-19,999.-19,999.-4,500.-
30 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 6124,444.-24,444.-24,444.-4,500.-
มกราคม 2561
6-8 ม.ค. 6114,444.-14,444.-14,444.-3,500.-
20-22 ม.ค. 6114,444.-14,444.-14,444.-3,500.-
กุมภาพันธ์ 2561
3-5 ก.พ. 6115,555.-15,555.-15,555.-3,500.-
10-12 ก.พ. 6115,555.-15,555.-15,555.-3,500.-
มีนาคม 2561
3-5 มี.ค. 6115,555.-15,555.-15,555.-3,500.-
17-19 มี.ค. 6115,555.-15,555.-15,555.-3,500.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า (กรณีพัก 3 ท่านไม่มีเตียงเสริม)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน***
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

ทัวร์ฮ่องกงอื่นๆ