ทัวร์มาเก๊า โปรชิวชิว…บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [FD]

รหัสทัวร์ : HK29FD3DPB

โปรชิวชิว…บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [FD]

สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย

มื้อพิเศษ… เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่

ทัวร์มาเก๊า โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [FD]

ทัวร์มาเก๊า โปรชิวชิว…บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [FD]

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – จูไห่ – สวนหยวนหมิง «

สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 762

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FRIEND  HOTEL 4ดาว หรือเทียบเท่า

» จูไห่ – สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” – วัดผู่ถ่อ – บัวหิมะ – วัดไป๋หลิน – ชมหยก – ร้านผ้าไหม «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FRIEND  HOTEL 4ดาว หรือเทียบเท่า

» ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย – มาเก๊า –  เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์พอล – THE VENETIAN – สนามบินดอนเมือง «

ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD767
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ เด็กอายุ
ต่ำกว่า 18 ปี
พักเดี่ยว
25-27 พ.ย.60
26-28 พ.ย.60
5,888.-9,088.-2,500.-
01-03 ธ.ค.60
10-12 ธ.ค.60
16-18 ธ.ค.60

17-19 ธ.ค.60
5,888.-9,088.-2,500.-
12-14 ม.ค.61
13-15 ม.ค.61
19-21 ม.ค.61
26-28 ม.ค.61
5,888.-9,088.-2,500.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม
 • ค่าที่พัก
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
 • ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
 • วีซ่าเดี่ยว (เก็บพาสปอร์ตเล่มจริง + รูปถ่าย เพื่อทำการยื่นวีซ่าเดี่ยว ที่สถานทูต ค่ะ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
 • ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ
 • ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
 • ***ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ  1,000 บาท ตลอดการเดินทาง

ทัวร์ฮ่องกงอื่นๆ