ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ : HK28HX2DWS
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งรถรางพีคแทรม – เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้ง – Symphony of Lights « 

02.00 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX774

***ไฟล์ขาไปวันที่ 28 ต.ค. 60***  02.30 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX762

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
M1 HOTEL / MK HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

» เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งซิตี้เกท – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ « 

 23.50 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761

***ไฟล์ขาไปวันที่ 18 ธ.ค. 60***  00.20 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX767

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


อัตราค่าบริการราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก

มีเตียงเสริม

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็ก

ไม่มีเตียงเสริม

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

28-29 ต.ค. 609,888.-9,888.-9,888.-2,000.-
11-12 พ.ย. 609,888.-9,888.-9,888.-2,000.-
16-17 ธ.ค. 609,888.-9,888.-9,888.-2,000.-

อัพเดตตารางราคาล่าสุด 29 ก.ย. 60

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน***
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

ทัวร์ฮ่องกงอื่นๆ