ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น

รหัสทัวร์ : HK27CX3DZG
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้น « บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX614 (13.05-16.45)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FX HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
JIN JIANG HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ « บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX709 (21.00-00.05)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
10-12 พ.ย.609,9999,9999,9993,500
02-04 ธ.ค.6012,99912,99912,9993,500
09-11 ธ.ค.6013,99913,99913,9993,500
15-17 ธ.ค.609,9999,9999,9993,500
16-18 ธ.ค.609,9999,9999,9993,500
06-08 ม.ค.619,9999,9999,9993,500
13-15 ม.ค.619,9999,9999,9993,500
03-05 ก.พ.619,9999,9999,9993,500
17-19 มี.ค.619,9999,9999,9993,500
24-26 มี.ค.619,9999,9999,9993,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 100 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำวีซาเดี่ยว (Single 1500 บาท / Double 2500 บาท)

ทัวร์ฮ่องกงอื่นๆ