ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK26CX4DZG
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น « บินลัดฟ้า สู่ฮ่องกง สายการบิน CATHAY PACIFIC โดยเที่ยวบิน CX 654

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FX HOTEL หรือเทียบเท่า

» เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – ตลาดกงเป่ย – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล – ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ « บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC  เที่ยวบินที่ CX 709 / CX 617

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
27-30 ตุลาคม 256012,99912,99912,9993,500
28-31 ตุลาคม 256012,99912,99912,9993,500
02-05 พฤศจิกายน 256012,99912,99912,9993,500
03-06 พฤศจิกายน 2560

**BUS 1**

12,99912,99912,9993,500
03-06 พฤศจิกายน 2560

** BUS 2**

12,99912,99912,9993,500
04-07 พฤศจิกายน 256012,99912,99912,9993,500
09-12 พฤศจิกายน 256012,99912,99912,9993,500
16-19 พฤศจิกายน 256012,99912,99912,9993,500
24-27 พฤศจิกายน 256012,99912,99912,9993,500
01-04 ธันวาคม  256014,99914,99913,9993,500
08-11 ธันวาคม  256014,99914,99913,9993,500
16-19 ธันวาคม  256013,99913,99913,9993,500
21-24 ธันวาคม  256013,99913,99913,9993,500
22-25 ธันวาคม  256013,99913,99913,9993,500
02-05 มกราคม 256113,99913,99913,9993,500
06-09 มกราคม 256112,99912,99912,9993,500
13-16 มกราคม 256112,99912,99912,9993,500
20-23 มกราคม 256113,99913,99913,9993,500
27-30 มกราคม 256113,99913,99913,9993,500
03-06 กุมภาพันธ์ 256113,99913,99913,9993,500
08-11 มีนาคม 256113,99913,99913,9993,500
10-13 มีนาคม 256113,99913,99913,9993,500
16-19 มีนาคม 256113,99913,99913,9993,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 130 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำวีซาเดี่ยวตามโปรแกรม (เข้าออกเมืองจีน 2 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 2500 บาท/ท่าน)
  – โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก

ทัวร์ฮ่องกงอื่นๆ