ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK25CX4DZG
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – เซิ่นเจิ้น « พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC โดยเที่ยวบิน CX616

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน

» เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล – ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล – ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน

» นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ « บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX617/ CX709

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
28-31 ตุลาคม 256015,99915,99915,9993,500
02-05 พฤศจิกายน 256015,99915,99915,9993,500
09-12 พฤศจิกายน 256015,99915,99915,9993,500
16-19 พฤศจิกายน 256015,99915,99915,9993,500
23-26 พฤศจิกายน 256015,99915,99915,9993,500
25-28 พฤศจิกายน 256015,99915,99915,9993,500
01-04 ธันวาคม 256017,99917,99917,9993,500
09-12 ธันวาคม 256017,99917,99917,9993,500
14-17 ธันวาคม 256016,99916,99916,9993,500
16-19 ธันวาคม 256016,99916,99916,9993,500
21-24 ธันวาคม 256016,99916,99916,9993,500
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 256121,99921,99921,9993,500
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561

**Bus 1**

21,99921,99921,9993,500
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561

**Bus 2**

21,99921,99921,9993,500
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561

**Bus 3**

21,99921,99921,9993,500
02-05 มกราคม 256115,99915,99915,9993,500
06-09 มกราคม 256115,99915,99915,9993,500
12-15 มกราคม 256115,99915,99915,9993,500
13-16 มกราคม 2561
**Bus 1**
15,99915,99915,9993,500
13-16 มกราคม 2561
**Bus 2**
15,99915,99915,9993,500
20-23 มกราคม 2561
**Bus 1**
15,99915,99915,9993,500
20-23 มกราคม 2561
**Bus 2**
14,99914,99914,9993,500
27-30 มกราคม 2561

**Bus 1**

15,99915,99915,9993,500
27-30 มกราคม 2561

**Bus 2**

14,99914,99914,9993,500
01-04 มีนาคม 256114,99914,99914,9993,500
08-11 มีนาคม 2561

**Bus 1**

15,99915,99915,9993,500
08-11 มีนาคม 2561

**Bus 2**

14,99914,99914,9993,500
10-13 มีนาคม 2561

**Bus 1**

15,99915,99915,9993,500
10 – 13 มีนาคม 2561

**Bus 2**

15,99915,99915,9993,500
16-19 มีนาคม 256115,99915,99915,9993,500
15-18 มีนาคม 256115,99915,99915,9993,500
17-20 มีนาคม 256115,99915,99915,9993,500
22-25 มีนาคม 256114,99914,99914,9993,500
24-27 มีนาคม 2561

**Bus 1**

15,99915,99915,9993,500
24-27 มีนาคม 2561
**Bus 2**
15,99915,99915,9993,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 130 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  – โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก

ทัวร์ฮ่องกงอื่นๆ