ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

รหัสทัวร์ : HK24RJ4DWS
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น« ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ RJ 182

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
REN SHAN HENG HOTEL / SHAN SHUI HOTELหรือเทียบเท่า 3*

» เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิง « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

» จูไห่ – ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – เวเนเชี่ยน – จูไห่ – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SILVER ART HOTEL / XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

» จูไห่ – ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์ – ไหว้เจ้าแม่กวนอิม – Repulse bay – Victoria – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ RJ 183

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน กันยายน 2560
21-24 ก.ย. 6012,999.-12,999.-12,999.- 3,500.-
เดือน ตุลาคม 2560
19-22 ต.ค. 6013,999.-13,999.-13,999.- 3,500.-
21-24 ต.ค. 6016,999.-16,999.-16,999.- 4,000.-
เดือน พฤศจิกายน 2560
11-14 พ.ย. 6013,999.-13,999.-13,999.- 4,000.-
18-21 พ.ย. 6013,999.-13,999.-13,999.- 4,000.-
เดือน ธันวาคม 2560
2-5 ธ.ค. 6015,999.-15,999.-15,999.- 4,000.-
28-31 ธ.ค. 6015,999.-15,999.-15,999.- 4,000.-
30 ธ.ค. 60-2 ม.ค. 6117,999.-17,999.-17,999.- 4,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พัก 3 คืน (กรณีพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. (สายการบินกำหนดให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น)
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 120 หยวน/ท่าน*** ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

ทัวร์ฮ่องกงอื่นๆ