ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า

รหัสทัวร์ : HK24HX3DZG
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน « สายการบิน HONG KONG AIRLINES โดยเที่ยวบิน HX768

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
DORSETT TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

» ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้วสแควร์ – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล – เวเนเชียน – ฮ่องกง «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
DORSETT TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

» นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ « บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้อง

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
ตุลาคม 2560
21-23 ตุลาคม 256019,99919,99918,9994,500
พฤศจิกายน 2560
11-13 พฤศจิกายน 256017,99917,99916,9994,500
18-20 พฤศจิกายน 256017,99917,99916,9994,500
25-27 พฤศจิกายน 256017,99917,99916,9994,500
ธันวาคม 2560
9-11 ธันวาคม 256019,99919,99918,9994,500
16-18 ธันวาคม 256017,99917,99916,9994,500
29-31 ธันวาคม 256019,99919,99918,9995,500
มกราคม 2561
13-15 มกราคม 256118,99918,99917,9994,500
19-21 มกราคม 256118,99918,99917,9994,500
20-22 มกราคม 256118,99918,99917,9994,500
26-28 มกราคม 256118,99918,99917,9994,500
27-29 มกราคม 256118,99918,99917,9994,500
กุมภาพันธ์ 2561
3-5 กุมภาพันธ์ 256118,99918,99917,9994,500
10-12 กุมภาพันธ์ 256118,99918,99917,9994,500
23-25 กุมภาพันธ์ 256118,99918,99917,9994,500
มีนาคม 2561
3-5 มีนาคม 256118,99918,99917,9994,500
10-12 มีนาคม 256118,99918,99917,9994,500
17-19 มีนาคม 256118,99918,99917,9994,500
23-25 มีนาคม 256118,99918,99917,9994,500
24-26 มีนาคม 256118,99918,99917,9994,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 100 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  – โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก

ทัวร์ฮ่องกงอื่นๆ