ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK23RJ3DWS
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น « สายการบินรอยัล จอร์แดนเนียล โดยเที่ยวบินที่ RJ 182 (16.15-20.00)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า

» เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – โชว์น้ำพุ 3 มิติ « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า

» ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – แถมฟรี..ทัวร์เกาะลันเตา – ช้อปปิ้งซิตี้เกท – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ RJ 183

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน พฤศจิกายน 2560
9-11 พ.ย. 609,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
23-25 พ.ย. 609,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
เดือน ธันวาคม 2560
7-9 ธ.ค. 6010,999.-10,999.-10,999.-3,000.-
14-16 ธ.ค. 6010,999.-10,999.-10,999.-3,000.-
เดือน มกราคม 2561
18-20 ม.ค 619,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
25-27 ม.ค 619,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
1-3 ก.พ. 619,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
22-24 ก.พ. 619,999.-9,999.-9,999.-2,500.-
เดือน มีนาคม 2561
1-3 มี.ค. 6110,499.-10,499.-10,499.-3,000.-
8-10 มี.ค. 6110,499.-10,499.-10,499.-3,000.-
15-17 มี.ค. 6110,499.-10,499.-10,499.-3,000.-
22-24 มี.ค. 6110,499.-10,499.-10,499.-3,000.-
29-31 มี.ค. 6110,499.-10,499.-10,499.-3,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (กรณีพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. (สายการบินกำหนดให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น)
 • ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 หยวน/ท่าน*** ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 30 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 • ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวกรณีด่านตม. แจ้งปิด

ทัวร์ฮ่องกงอื่นๆ