ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง

รหัสทัวร์ : HK23FD3DZG
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง « สายการบิน AIR ASIA บินลัดฟ้าสู่ มาเก๊า โดยเที่ยวบิน FD760

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

» วิคตรอเรีย พีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

» กระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ « บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD503

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
ตุลาคม 2560
14-16 ตุลาคม 256015,99915,99914,9993,500
28-30 ตุลาคม 256015,99915,99914,9993,500
พฤศจิกายน 2560
03-05 พฤศจิกายน 256015,99915,99914,9993,500
11-13 พฤศจิกายน 256015,99915,99914,9993,500
30 .. – 02 .. 256015,99915,99914,9993,500
มีนาคม 2561
03-05 มีนาคม 256115,99915,99914,9993,500
10-12 มีนาคม 256115,99915,99914,9993,500
16-18 มีนาคม 256115,99915,99914,9993,500
17-19 มีนาคม 256115,99915,99914,9993,500
23-25 มีนาคม 256116,99916,99915,9993,500
24-26 มีนาคม 256116,99916,99915,9993,500
เมษายน 2561
20-22 เมษายน 256116,99916,99915,9993,500
21-23 เมษายน 256116,99916,99915,9993,500
พฤษภาคม 2561
04-06 พฤษภาคม 256116,99916,99915,9993,500
11-13 พฤษภาคม 256116,99916,99915,9993,500
12-14 พฤษภาคม 256116,99916,99915,9993,500
18-20 พฤษภาคม 256115,99915,99914,9993,500
19-21 พฤษภาคม 256115,99915,99914,9993,500
25-27 พฤษภาคม 256115,99915,99914,9993,500
26-28 พฤษภาคม 256115,99915,99914,9993,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ฮ่องกงอื่นๆ